(113kB)
(14kB)Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

"Tylko Dziewica jedynie wierna, której wąż piekielny nigdy nie tknął, dokonuje tego cudu wobec tych, którzy Ją piękną kochają miłością.".

"Nabożeństwo bezinteresowne, czyli usposabia ono duszę do tego, iż nie poszukuje ona siebie, a tylko Boga i Jego świętej Matki. Prawdziwy czciciel Maryi nie służy tej dostojnej Królowej dlatego, że widzi w tym zysk i własny interes, ani dla własnego dobra doczesnego lub wiecznego, cielesnego lub duchowego, lecz wyłącznie dlatego, iż dobrze jest Jej służyć, w przez Nią Bogu. Nie kocha on Maryi, za to, że doznaje od Niej dobro, lub dlatego, że spodziewa się od Niej doznać dobrodziejstw, ale dlatego, że jest godna wszelkiej miłości. Stąd też miłuje Ją i Jej służy z niezmienną wiernością zarówno w zniechęceniu i oschłości, jak w żarliwości i słodyczy."

"Otwórzcie drzwi Jezusowi Chrystusowi."

"Gdy wreszcie nadszedł czas wyznaczony na Odkupienie ludzkości, Mądrość Przedwieczna uczyniła sobie sama godne Siebie mieszkanie? Stworzyła ukształtowała Maryję w łonie św. Anny z jeszcze większym upodobaniem, niż kiedy stwarzała wszechświat. Nie da się wyrazić, z jednej strony niewypowiedzianego udzielania siebie przez Trójcę Świętą Temu Pięknemu Stworzeniu - a z drugiej wierności z jaką Maryja odpowiedziała łaską Swego Stworzyciela."

"Nabożeństwo do Najświętszej Panny jest drogą łatwą ,krótką, doskonałą i pewną do osiągnięcia zjednoczenia z Naszym Panem Na tym polega doskonałość chrześcijanina. Jest to droga łatwa; wyznaczył ja sam Jezus Chrystus przychodząc do nas i nie ma na niej żadnej przeszkody by dojść do Niego."

"Najwyższy zstąpił w sposób boski i najdoskonalszy przez pokorną Maryję aż do nas, nie utraciwszy nic ze Swej Boskości i Świętości: i to przez Maryję (ci) najmniejsi mają wstępować doskonale i bosko ku Najwyższemu nie lękając się niczego."

"Ta Matka Pięknej Miłości uwolni twe serce od wszelkiego skrupułu i wszelkiej bojaźni służalczej, a nie pożądanej; Ona je otworzy i rozszerzy byś biegł drogą przykazań Jej Syna ze świętą swobodą dzieci bożych, by serce twe napełniło się czystą miłością której Ona jest skarbnicą tak, iż odtąd nie będziesz się kierował w życiu jak dotychczas bojaźnią w stosunku do Boga Miłości, ale czystą miłością."

"Najświętsza Panna napełni cię wielką ufnością do Boga i do Niej Samej."

"Dusza Najświętszej Panny udzieli się Tobie by wielbić Pana."

"Ona modłów mych Przybytkiem,
Tam Jezusa odnajduje
I błagam z wielką ufnością
I wysłuchanym się czuje."

"Maryja wydała z Duchem Świętym rzecz największą, która była i zawsze będzie: Boga Człowieka i będzie konsekwentnie wydawać największe rzeczy jakie nastąpią w czasach ostatecznych. Formacje i wychowanie wielkich świętych, którzy pojawią się na końcu świata, została Jej poruczona: bo tylko Ta Dziewica Cudowna i Przedziwna może wydawać w zjednoczeniu z Duchem Świętym rzeczy przedziwne i nadzwyczajne."

"Gdy Duch Święty, Jej Oblubieniec, odnajduje Ją w duszy, spieszy tam i wstępuje w całej swej pełni, udziela się Jej obficie i w takiej mierze, w jakiej Ona użycza miejsca Jego Oblubienicy. Jeden z ważnych powodów, dla których Duch Święty nie czyni obecnie tak jawnych cudów w duszach jest ten, że nie znajduje w nich dość wielkiego zjednoczenia ze Swą Wierną i Nierozłączną Oblubienicą, mówię Nierozłączną Oblubienicą, ponieważ odkąd ta Miłość Istotowa Ojca i Syna poślubiła Maryję, by wydać na świat Jezusa Chrystusa, Głowę wybranych i Jezusa Chrystusa w swych wybranych, On nigdy się Jej nie wyrzekł, bo zawsze była Wierna i Płodna."

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny (PDF)

Armia Niepokalanej