(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2009
Pewni zwycięstwa - konfrontacja z cywilizacją śmierci.

MEDYTACJA VI/2009
"Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia"

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy raniące Niepokalane Serce Maryi"Panie, naucz nas modlić się..." (Łk11,1) - prosił jeden z uczniów.
Jezu, Twoją naukę modlitwy przekazują nam Ewangeliści - św. Mateusz (Mt 6,5-15) i św. Łukasz (Łk 11,1-4).
Przekazują, tak jak zapamiętały ich serca, chociaż przekazy te minimalnie różnią się w treści, - również w wersji, jaką podaje nam do wierzenia Katechizm Kościoła Katolickiego - przesłanie pozostaje niezmienne. "Modlitwa Pańska" to kompendium Ewangelii.

"Ojcze nasz, któryś jest w niebie,"
Ojcze nasz, Stwórco życia, który Tchnieniem Ducha stworzyłeś wszechświat i objawiłeś się nam w Imieniu Jezusa jako Zbawiciel, w pełni władzy na niebie i ziemi. Trójjedyna Miłości, Ojcze Wszechrzeczy, Ojcze mój, Ojcze tych, których postawiłeś na mojej drodze życia, byśmy wzajemnie brzemiona niosąc, świadczyli o Twojej Miłości Miłosiernej, byśmy żyli dla Twojej chwały. Ty dałeś Prawo Swoje naszym myślom i wpisałeś je w nasze serca - my dzieci Twoje Ojcze w Chrystusie.

"święć się imię Twoje;"
"Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi..." (Mt 11,25), modlił się Jezus. Całe stworzenie wielbi Cię Boże w Słowie Wcielonym mocą Ducha Prawdy i Łaski, za dar stworzenia, życia, za dar miłości, za dar miłosierdzia, za dar zbawienia i wieczności.

"przyjdź Królestwo Twoje;"
(14kB) Królestwem Twoim Ojcze jest Jednorodzony Twój Syn Jezus Chrystus, żyjący w Tobie Ojcze i pośród nas jako pełnia życia, nie mająca granic czasu i przestrzeni - przez Którego i dla Którego wszystko się stało, Którego wywyższyłeś i darowałeś Mu imię ponad wszelkie imię, Któremu oddają pokłon wszelkie istoty niebieskie, ziemskie i podziemne. A my złączeniu z Jezusem - mocą Jego zbawczej męki - budujemy Królestwo Boże na ziemi - żyjąc Jego nauką i wyrzekając się wszelkiego zła oczekujemy na ponowne Jego przyjście.

"bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi,"
Twoją wolą Ojcze - Tchnienie - Duch Święty. Jego Moc - Jego wola w niebie i na ziemi, tą wolą Maryja dała nam Boga - człowieka, tą wolą dążymy do zbawienia złączeni z doskonałą ofiarą Jezusa. Ta wolą wraz z Maryją pragniemy ratować dusze które giną. Prosimy Cię Ojcze o wypełnienie się woli Twojej w naszym życiu i jak Maryja, mówimy "Fiat" - niech mi się stanie.

"Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;"
Ojcze, prosimy o chleb ziemski, by zaspokoić głód ciała i móc dzielić się z innymi, prosimy o "Chleb Życia" - Słowo Boże i Ciało Chrystusa, by zaspokoić głód duszy by nie ustać w drodze do Ciebie.

"i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;"
Ojcze, według naszego przebaczenia braciom - będziesz nam miłosierny. Przebaczajmy, by Ojciec mógł nam wybaczyć. O niepojęta Miłości, nie tylko swoje ciało poddałeś rękom kapłanów, ale i miłosierdzie swoje poddałeś naszej "wolnej woli".

"i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego."Amen
Ojcze, ciągle powstając z niewoli grzechu, potwierdzamy, że należymy do Ciebie, że tylko Twoje prawo jest nam życiem, że próby, (to jedno ze znaczeń słowa pokusa), którym nas poddajesz, pomagają nam wzrastać w wierze i w dobru. Ty Ojcze, powiedziałeś nam, Mocą Zbawczą Twojego Syna - Jezusa Chrystusa, że starczy nam łaski byśmy nie ulegli pokusie - wyszli zwycięsko z próby - nie zginęli w grzechu. Prosimy Ojcze, o tę zbawczą łaskę dla nas i dla całego świata.

"Zbawić to znaczy wyzwolić od zła" (Jan Paweł II-" Przekroczyć próg nadziei").

Armia Niepokalanej