(113kB)

HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2017
Droga przez serce - przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

"IDŹCIE I GŁOŚCIE"
(154kB)


MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE II/2017

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (Łk 2,22)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce Maryi


Przez chrzest, stajemy się członkami Chrystusa, wszczepionymi w Kościół. To w Eucharystii, słyszymy słowa Kapłana- "Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący". To Eucharystia, uobecnia ofiarę Krzyża, tę samą ofiarę, którą złożył Chrystus 2000 lat temu na Golgocie

(5kB)W "Notatkach Osobistych" św. Jana Pawła II /1962-2003/ czytamy:

- Chrześcijanin nie może być tylko obserwatorem dramatu Zbawienia.

- Tak, więc trzeba "wracać" do ofiarowania daru z Chrystusem. Królestwo Boże jest już obecne w świecie. Dopiero w Panu Zmartwychwstałym, w Królestwie transcendentnym, które jest darem Bożym, znajduje swoje wypełnienie wszystko, co ludzkie. Bez tego- pozostaje zawsze duchowy głód.OBJAWIENIA FATIMSKIE

(47kB)A tak o tej jedności w życiu ofiarniczym a wyrażającym się w Nabożeństwie Pierwszych Sobót mówi nam Siostra Łucja Santos, w książce "Jak postrzegam przesłanie przez pryzmat czasów i wydarzeń".

- Aby jej [wojnie] zapobiec, będę prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu, oraz komunię zadośćuczynienia w każdą pierwszą sobotę. Tak, ponieważ poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi, stanowi więź, zjednoczenie z Matką Mistycznego Ciała Chrystusa, a poprzez Chrystusa obecnego w Eucharystii, staje się naszym chlebem powszednim. Zostanie ofiarowane Ojcu godne zadośćuczynienie, za Jego lud pielgrzymujący na ziemi .

Słowa Anioła Pokoju do Hiacynty, Franciszka i Łucji:

- Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą Ojczyznę

- Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajświętsze Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, Jezusa Chrystusa obecnego na wszystkich ołtarzach świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Fatima 1916, Wspomnienia s. Łucji.

(11kB)Słowa Maryi do dzieci:

- Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników.

- Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: << O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi>>.

"DIALOGI EUCHARYSTYCZNE

Słowa Jezusa:

- Pozostałem z wami w Eucharystii, abyście mogli ofiarować Mnie Ojcu jako najdoskonalsze wynagrodzenie i zjednoczyć się ze Mną także jako ofiary ekspiacji w moim Ciele Mistycznym...

A wskazując, także na formę ofiarniczego życia w miłości jako zadośćuczynienie za grzechy, Jezus mówi:

- Oddaj Mi siebie jako ofiarę miłości w tym samym duchu, w którym Ja ofiarowałem siebie na krzyżu i nadal ofiarowuję się Ojcu, na ołtarzu i w tabernakulum. Tylko miłość ma moc wynagradzać przez ofiarę: "Będziesz miłował Pana, Boga swego. będziesz miłował bliźniego swego".

- Ofiarowuję się Ojcu jako najwyższa ofiara przebłagalna, nieskończenie zadośćuczynią. Łącz się więc ze Mną, Zbawcą i Ofiarą, przez bolesne Serce mej Matki. Łącz się z ukrzyżowanym i umęczonym Kościołem. Łącz się ze Mną w jednej i tej samej ofierze przebłagalnej, którą składam Ojcu, Ja, broczący krwią Baranek ołtarzy. Ja. Głowa Ciała Mistycznego, chcę, żeby moje członki towarzyszyły Mi na mej nowej Kalwarii…

(48kB)- Ofiarowuj się Mnie w ofierze liturgicznej i w jej przedłużeniu w tabernakulum. Złącz się ze Mną przede wszystkim w ofierze mego Ciała i Krwi, które dokonuje się, gdy przyjmujesz Komunię Świętą. Wtedy przyjmuję cię jako ofiarę wynagradzającą i daję ci moc ekspiacji, którą sam mam jako Ofiara najwyższa.

- Szczęśliwe dusze, które są posłuszne memu wezwaniu i idą za Mną drogą przebłagania przez miłość. Mają bowiem udział w mojej mocy zbawczej i wraz z moja Matką stają się współodkupicielami ludzkości. Ja, Głowa, nadaję wartość wszystkim ofiarom dusz, które łączą się ze Mną, z moją ofiarą liturgiczną i jej przedłużeniem w tabernakulum.

- To jest to, co uczyniłem na krzyżu, a teraz czynię w Eucharystii: składam aż po kres wieków ofiarę miłości i wynagrodzenia Ojcu, składając Mu przez ofiarę dowód największej miłości.ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA - JEZU UFAM TOBIE

(31kB)Słowa Pana Jezusa do świętej s. Faustyny:

- Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa-Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

- Pragnę, pragnę zbawienia dusz; pomóż mi, córko Moja, ratować dusze. Złącz swe cierpienia z męką Moją i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników". (Dz. 1032)

Siostra Faustyna 1931 r. - I dał mi Pan poznać, kto podtrzymuje istnienie tej ludzkości: to są dusze wybrane, Kiedy dopełni się miara wybranych, świat istniał nie będzie. Przez te dwa dni przyjmowałam Komunię św. wynagradzającą i rzekłam do Pana: - Jezu, dziś wszystko ofiaruję za grzeszników, niech ciosy Twej sprawiedliwości uderzają we mnie, a morze miłosierdzia niech ogarnie biednych grzeszników. (Dz 926)


OFIARA MIŁOŚCI WZGARDZONEJ

(18kB)Słowa Jezusa do Sługi Bożej Kunegundy Siwiec:

- Dziękuję mojemu Ojcu Przedwiecznemu, że Mnie posłał na ziemię, żem przyjął ludzkie ciało. A teraz w duszach, z którymi się łączę, na nowo ponawiam odkupienie. Owe dusze przez cierpienia, modlitwy i ofiary pomagają Mi dusze zbawiać.

- Jak wielki jest skarb mojej Krwi Najdroższej!... Można ją w każdej chwili ofiarować za swoje i dusz zbawienie. Zadość czyni za dusze w czyśćcu, przejednywa sprawiedliwość Bożą. W każdej sekundzie przelewam ją w ofierze Mszy świętej i przejednywam gniew Boży i wyjednywam miłosierdzie grzesznikom. Do tego morza trzeba dołączyć choć kroplę swoich cierpień - tak połączona z zasługami moimi, ileż może zbawić dusz!

- Módl się za grzeszników. Doświadczam ich za ich dobra, a oni Mnie przeklinają. Wynagradzaj Mi aktami; "Jezu mój, kocham Cię". Módl się wiele za moich biednych grzeszników.

- ... Miłość wzgardzoną ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu, aby wyprosić miłosierdzie Boże. I łzy moje ofiaruj Ojcu niebieskiemu przez Matkę moją dla wyjednania miłosierdzia. Wiele, dużo dusz można zbawić przez to. Swoje krzyże i cierpienia łącz z miłością moją. Radość mi sprawia takie ofiarowanie miłości wzgardzonej i wynagradza.

                                                                              ***

Oto jestem. Panie,poślij mnie, poślij mnie tam, gdzie nikt nie chce pójść, by ratować dusze.

                                                                              ***

List Papieża do młodych z okazji prezentacji Dokumentu Przygotowawczego XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat "Młodzież, wiara i rozeznanie powołania". Watykan, 13 stycznia 2017Armia Niepokalanej