(113kB)

HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2017
Droga przez serce - przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

(88kB)
"IDŹCIE I GŁOŚCIE""Nie lękajcie się. Jam zwyciężył świat."
(J 16, 33)

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE IV/2017

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Łk 24, 1-12

INTENCJA: Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce Maryi

(45kB) Zmartwychwstały Pan, wskrzesza nasze dusze do swej miłości, poucza, kształtuje nasze serca.

Rozważałam racje innych, mimo, iż moje serce nie do końca je akceptowało. Mgłą niepamięci Pan je otoczył, a słowami " Mądrości Syracha, przypominał- to nie twoja droga.

Pokora

Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy,
a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.
O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj,
a znajdziesz łaskę u Pana.
Wielka jest bowiem potęga Pana
i przez pokornych bywa chwalony.
Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie,
ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.
O tym rozmyślaj, co ci nakazane,
bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.
Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi -
więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.
Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły
i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy.

"Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny" Św. Paweł -2 List do Koryntian

Bardziej trzeba słuchać Boga, niż ludzi, a zwyciężanie siebie, uświęca duszę, jest radością i chwałą Pana.

Słuchanie Pana, to nie zabawa w wiarę, to nie mnożenie atrakcyjnych akcji, to wypełnienie tego o co prosi Bóg. To też, nie pozwolenie, by grzech Kaina zamykał nas na innych: "Czyż jestem stróżem brata mego?"(Rdz 4,9). Tu, nie miejsce na oceny i wykluczenia, tu konieczne jest wzajemne noszenia brzemion, modlitwa o wypełnienie tego, co każdemu z nas, zostało nakazane mocą objawienia i łaską. "Cóż masz czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał" św. Paweł I List do Koryntian.

Wzajemne noszenie brzemion, w miłości, modlitwie, ofierze, cierpieniu ,wynagrodzeniu Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi, za grzechy nasze i tych, którzy oddalili się z domu Ojca, wyraża się w Nabożeństwie Pierwszych Sobót i jest budowaniem jedności z Ofiarą eucharystyczną Chrystusa. A tak, to wyrażał Święty Jan Paweł II: Chrześcijaństwo jest religią współdziałania człowieka z Bogiem.

To co zamyka nasze oczy, serce rozum, to pycha, a pycha jest kłamstwem - grzechem, fałszywym obrazem siebie, zamknięciem się na łaskę Boga.

Pokora, jest prawdą, jest podstawą każdej cnoty, wyraża się też w służbie innym, ale nie w służalczości, bowiem wtedy może być powodem pychy. Być pokornym, to być gotowym na każdą wolę Pana, to duchowe szczęście w pełnieniu Jego woli, to chodzenie z Bogiem pod rękę, w mocy łaski, w prawdzie o sobie i w pokoju serca. To świadomość, że mam wykonać tylko to, co zostało mi polecone. To też świadomość mojej ograniczoności, gdyż wszystko jest łaską.

"Albowiem kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić"(J15,5)

W "Dialogach eucharystycznych" Jezus mówi:

- Niech współpracują jako Kościół i świat przez zjednoczenie każdego człowieka i całej ludzkości z moim ciałem Mistycznym, żeby żyć moim życiem w Eucharystii. To dlatego proszę Ojca: Bądź wola Twoja! Ludzie są skłonni pełnić swoją wolę i zastępując Boga, sami chcą być prawem dla siebie, a więc żyć bez wiary i bez prawa.

Dlatego też, wielu otrzymuje oścień dla ciała, by nie zamykać duszy na miłość Boga i bliźniego. A też nie trzeba się lękać, gdyż jak mówi Jezus do Sługi Bożej Kunegundy Siwiec:

- Ja sądzić będę według jego pojęcia, a nie wedle sądów ludzkich.

- Miej swobodę i pokój w duszy, bo ja nie tyle wymagam wysilenia, ile pokoju i nie tyle zważam na czyny, ile na miłość i usposobienie.

                                                                              ***

(10kB)

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie". Mateusz 11,28-30


(12kB)Zawierzmy się Miłości Miłosiernej słowami modlitwy św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Lisieux, 9 marca 1895r.

O Mój Boże! Trójco Błogosławiona, pragnę Cię Kochać i starać się, by Cię kochano, pracować, na chwałę świętego Kościoła, ratując dusze, które przebywają na ziemi, i wybawiając te które cierpią w czyśćcu. Pragnę wypełnić doskonale Twoją wolę i osiągnąć ten stopień chwały, który przygotowałeś mi w swoim królestwie, jednym słowem, pragnę być świętą; czuję jednak moją słabość i proszę Cię, o mój Boże, Ty sam bądź moją Świętością!

Skoro mnie aż tak umiłowałeś, że dałeś mi swego jedynego Syna, by stal się moim Zbawicielem i Oblubieńcem, to nieskończone skarby Jego zasługi i do mnie należą, ofiaruję je Tobie z radością, błagając, abyś patrzył na mnie już tylko przez Oblicze Jezusa i przez Jego Serce gorejące Miłością.

Czuję w mym sercu niezmierzone pragnienia, toteż proszę z ufnością, byś pospieszył zabrać na własność duszę moją. Chciałbym Cię pocieszyć za niewdzięczność występnych i błagam, odbierz mi wolność czynienia czegokolwiek wbrew Twemu upodobaniu. Jeżeli przez słabość kiedyś upadnę, niechże Twoje Boskie Wejrzenie natychmiast oczyści moją duszę, wyniszczając jej wszelkie niedoskonałości, jak ogień, który wszystko przemienia w siebie…

Mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie; nie chcę jednak zbierać zasług na Niebo, chcę pracować jedynie z Miłości ku Tobie, tylko w tym celu, by sprawić Ci radość, pocieszać Twoje Najświętsze Serce i ratować dusze, które będą Cię kochać przez cała wieczność.

Pragnę, aby całe moje życie było aktem doskonałej Miłości, poświęcam siebie na ofiarę całopalną Twojej Miłosiernej Miłości.

                                                                              ***

(9kB)Święty Jan Paweł II pisał do biskupów Fatimy: Zanim mrok zapadnie nad naszą historią, Bóg odrzucony i odepchnięty przez człowieka przygotowuje mu schronienie, Tak jak uczynił na Kalwarii, tak i teraz zawierza ludzkość Maryi, swojej i naszej Matce.

Maryjo, pomóż nam zdobyć ten wspaniały przymiot dojrzałej wiary- pokorę, by z Tobą żyć życiem Zmartwychwstałego Pana, by pełnić Bożą wolę .
                                                                              ***

(8kB)ŹRÓDŁO ŻYWEJ WODY - .Papież Franciszek - Anioł Pański 19 marca 2017r.

12 i 13-maja 2017 r. Pielgrzymka Papieża Franciszka do Sanktuarium w Fatimie na rocznicę stulecia objawień.

Będzie kanonizacja dzieci z Fatimy!

Rok jubileuszowy w Fatimie - warunki uzyskania odpustu zupełnego

Armia Niepokalanej