(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2012
Nie żyjemy dla siebie - wynagradzanie za grzechy świata.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE II/2012

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"Proście, a będzie wam dane; szukajcie; a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam!"( Mt 7,7)


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiIstniejemy tylko z woli Boga i dla Boga.

A jedynym, który wiąże niebo z ziemią jest Jezus, dany nam wolą Ojca, jako droga, prawda i życie, by każdy kto w Niego uwierzy, przez Niego mógł prosić o dary konieczne do życia doczesnego i wiecznego, by mógł żyć w świetle Bożej miłości. Bowiem, jedynie w Bogu wzrastamy w łasce, dlatego modlitwa błagalna to modlitwa podstawowa w życiu człowieka. Prosząc, uznajemy Boga, Jego chwałę i swoją całkowitą zależność od Tego, który jest naszym Stwórcą i Wszechmocą.

(46kB)Czy tak jest w moim życiu? A może traktuję Boga jak kogoś kto zaspakaja moje pragnienia, lub jako uzdrowiciela na żądanie. Może próbuję z Bogiem zawierać transakcję handlową ,pełniąc swoją wolę żądam Jego akceptacji. Lub też żyję- "Jak trwoga to do Boga", a niewysłuchany, obrażam się. A Pan mówi, nie wiecie o co prosicie.

Prośmy zatem o łaskę wiary w obecność Jezusa pośród nas, o łaskę wyciszenia serca, by usłyszeć Jego głos, by móc żyć Jego życiem Eucharystycznym uwielbienia, dziękczynienia, miłości, wynagrodzenia Bogu i modlitwy błagalnej. Tak, w takiej kolejności, bowiem mówi Pan "Szukajcie naprzód królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a reszta będzie wam dodana"

W Modlitwie Pańskiej, w tej podstawowej modlitwie Kościoła, otrzymaliśmy wzorzec modlitwy. Jezus, sam pierwszą część tej modlitwy odmawia w Eucharystii, w imieniu całego Ciała Mistycznego, a my Kościół, jego członki winniśmy stanowić jedno z Jezusem w tej boskiej modlitwie błagalnej. Jezus powiedział nam "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje".

Czy nie zagubiliśmy tej świadomości modlitwy- przez Jezusa do Ojca, jaką modlili się Apostołowie mówiąc "Przez imię Jezusa, Syna Bożego". Jednocząc się z Jezusem, Królem Eucharystii, uznaję Boga Stwórcę, władcę życia wiecznego, uwielbiam Święte Imię Jego, czczę posłuszeństwem Jego wieczny majestat, proszę o przyjście Jego Królestwa, by był wszystkim we wszystkich ( Kor.15,28), by nasze serca były nastawione na pełnienie woli Bożej, wzorem aniołów i świętych w niebie.

Królestwo Boże - to królestwo prawdy, życia, świętości, łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ale, by ono mogło nadejść, mamy żyć w jedności z Jezusem oczyszczeni przez sakrament pokuty i pojednania, w Komunii Świętej jednoczeni z Jego zbawczą Ofiarą i modlitwę zanoszoną do Ojca w Eucharystii.

Drugą część Modlitwy Pańskiej, stanowią nasze osobiste sprawy. Przez pośrednictwo Jezusa, prośmy Ojca o wszystko, bowiem modlitwa błagalna jest wyrazem doskonałości człowieka, otwarciem się duszy na łaskę. Prośmy o chleb dla ciała i duszy, dla tak wielu łaknących, o zwycięstwo nad pokusami, o spełnienie się planów Bożych w naszym życiu, rodzinie, Ojczyźnie. Prośmy o łaskę nieustannego przebaczania, by samemu móc dostąpić przebaczenia grzechu, by mieć życie w sobie, bowiem grzech jest śmiercią duszy. Prośmy za Aniołem z Fatimy.

"Trójco Przenajświętsza: Ojcze, Synu i Duchu Święty,
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję
I ofiaruję Tobie
Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego na ołtarzach całego świata,
jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność,
którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników"

Przez grzech okradamy się z łaski Bożej i wtedy słowo ofiara wywołuje w nas lęk, a to znak, że brakuje nam miłości, że nie jesteśmy jedno z Panem. Jezus z miłości oddał życie za nas i nieustannie to czyni w Ofierze Eucharystycznej, z miłości uczynił się więźniem tabernakulum. A jakże wielka jest ofiara Pana przychodzącego do naszych serc, które nieustannie Go ranią i wyrzucają przez grzech. My pytamy, ile razy mamy przebaczać? A Pan przebacza w nieskończoność naszym skruszonym sercom.

W imię +Jezusa Chrystusa

Tak też rozpoczynają się modlitwy uwolnienia od zła. Wyznajemy że jesteśmy grzesznikami, uznajemy nieskończone miłosierdzie Zbawiciela, który odpuścił nam grzechy i obmył nasze dusze Swoją Najdroższą Krwią. Wyznajemy, że bez Boga nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić. Przyzywamy na pomoc Niepokalaną Matkę Jezusa Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. To Jezus Chrystus zwyciężył zło i On ma moc zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

Panie nasz i Boże! Do ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci. Amen.

"Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki wieków. Amem"

Jezu, Ty jesteś Pełnią, w której zamknięta jest cała ludzkość. Przez Ciebie dochodzimy do Ojca, który wciąż nas stwarza.

Armia Niepokalanej