(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2012
Nie żyjemy dla siebie - wynagradzanie za grzechy świata.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE III/2012

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Wcielenia Syna Bożego

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce MaryiMatka Boża w Fatimie powiedziała, że Jej Niepokalane Serce w końcu zwycięży. A to oznacza, że Jej miłość do Boga będzie nam wzorem, że zapragniemy kochać Boga jak Maryja, zapragniemy być cali dla Boga.

(33kB)Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, Pełna Łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami" ( Łk 1,28). Te słowa zawierają cały zamysł Boga, wezwanie do szczególnej misji. A były one tak ważne w duchowości pierwszych chrześcijan, niosły tak niesamowity ciężar Bożego przesłania, że przekazały je wieki jako słowa pierwszej części modlitwy Pozdrowienia Anielskiego -"Zdrowaś Maryjo, Łaski Pełna, Pan z Tobą!" Polskie tłumaczenie, ma w sobie tą nutę radosnego pozdrowienia, ale nie oddaje tego, co możemy znaleźć w greckim oryginale, a brzmi ono, "Chaire, kechairetomene, ho kurios meta su", -" Raduj się, Napełniona Łaską! Pan z Tobą!".

Greckie słowo "Chaire "- pochodzi od słowa radość. I nie było to codzienne pozdrowienie Żydów, oni pozdrawiali się słowem szalom, co znaczy szczęście, pokój i błogosławieństwo. To słowo raduj się, jest użyte w kontekście radości do narodu Bożego wybrania. Anioł mówi, raduj się zbawienie nadchodzi, zbawienie jest już blisko Ciebie. Z tego powodu się raduj.

Słowo "chaire" jest użyte również w Nowym Testamencie, ale w zupełnie innym kontekście. Kiedy drwią z Jezusa żołdacy, wtedy mówią do Niego "Chaire!"- Raduj się, powiedz, kto Cię uderzył, prorokuj! Nie wiedzą, że wypowiadają proroctwo. Raduj się, bo zbawienie jest blisko Ciebie - za chwilę będziesz biczowany, ukrzyżowany, zbawienie będzie Twoim udziałem.

Drugie słowo, "Kechairetomene", właściwie należałoby przetłumaczyć, "Ty, która zostałaś przemieniona przez łaskę". W polskim tłumaczeniu, "Pełna Łaski", a w oryginale słowo mówiące o udziale Maryi w łasce, którą Bóg obdarzył, zanim została zrodzona. Obdarzył przywilejem Niepokalanego Poczęcia, a więc życia bez grzechu pierworodnego na mocy przyszłych zasług Jej Syna Jezusa. Taka jest logika Bożego działania. Stąd opisowe tłumaczenie , "Ty, która zostałaś przemieniona przez łaskę", nie tylko obdarzona łaską, ale przemieniona.

Niektórzy z nas postrzegają Maryję jako to zwykłą kobietę Jerozolimską, która prała gotowała, sprzątała, a Anioł oznajmia Maryi wolę Boga,

Tyś, Jedna, Jedyna w dziejach zbawienia-Niepokalana, Ty będziesz Matką Syna Bożego.

Maryja nie ma wątpliwości, że to się stanie, pyta tylko jak to się stanie, skoro nie znam męża, skoro nie znam pożycia z mężem. I Anioł tłumaczy - "Duch Święty zstąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłoni Cię" - bowiem dla Boga nie ma nic niemożliwego.

I słowo "ho kurios meta su", czyli "Pan z Tobą". Anioł przekazuje Maryi zapewnienie Boga, że jest z Nią, a to znaczy: nie lękaj się, Bóg w Tobie tego dokona, stanie się to Jego mocą. I po tych wyjaśnieniach Maryja odpowiada, "Oto Ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego Słowa!" I Słowo staje się w Niej i Ona, dla tego Słowa żyje.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, pisał, "iż Pozdrowienie Anielskie jest po Modlitwie Pańskiej najpiękniejszą ze wszystkich modlitw. Jest to pozdrowienie, które Najwyższy kazał przesłać Maryi przez archanioła, aby pozyskać Jej serce".

Niepokalane Serce Maryi jest rajem dla Boga, Bóg pragnie, by każde ludzkie serce było takim rajem dla Niego, na wzór Maryi. I to jest istota Niepokalanego Serca Maryi;

Być całkowicie dla Boga, w miłości czystej, uporządkowanej, w harmonii ze Stwórcą, w której Bóg zawsze jest na pierwszym miejscu.

Ale, dzisiaj wielu odrzuca Boga. Znamy ten straszny grzech, tę detronizację Boga, na tym przecież polegał grzech pierworodny. Człowiek chciał mieć władzę równą Bogu. Szatan mówił -"Wy będziecie Bogami". I na to poszli pierwsi rodzice, na to, nie na jabłuszko, tylko na władzę, na wielkość swoją równą Bogu. A więc pycha ludzka była u podstaw tego grzechu, który uderza w Boga, a człowieka ukierunkowuje nie tylko na piekło wieczne, ale i doczesne, tu na ziemi, w postaci wojen i wszelkich przejawów zła.

Teraz też, jedyny ratunek w Maryi. Jezus, pragnie, by modlitwą wynagradzającą za grzechy, które obrażają Boga i ranią Niepokalane Serce Jego Matki, wypraszać łaski nawrócenia dla grzeszników. Ale mamy to czynić w zjednoczeniu z Jego Ofiarą Eucharystyczną, złożoną za nas i dla nas, w uwielbieniu, dziękczynieniu w wynagrodzeniu Ojcu za grzechy.

Prosimy Cię Matko, uproś nam łaskę modlitwy wynagradzającej

Wykorzystano fragmenty homilii ks. Piotra Pawła Laskowskiego

Armia Niepokalanej