(113kB)
HASŁO WIELKIEJNOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2014
Zapraszani do nieba - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE XII/2014

"Zwiastujcie narodom nowinę:
Oto nasz Bóg i Zbawca przychodzi"


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi"Bo już się zbliża Zbawiciel świata
Przynosząc światło zbłąkanym w mroku,
I każdy człowiek zobaczy Słowo Wcielone dla nas".

"A Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim Sercu".

Mocą Ducha Świętego wielbimy Wszechmogącego za dar Bożego Macierzyństwa powierzonego Maryi. Jezus, Syn -Boże Dziecię, zechciał narodzić się w rodzinie, jako wielki dar miłości. Z miłości wybawił nas z mocy grzechu oddając za nas życie, by mocą zmartwychwstania przywrócić nas Bogu. Z miłości pozostał z nami w Eucharystii i Sakramentach. Z miłości powierzył nam swoją Matkę, by w tejże miłości kształtowała nasze dusze.

Matko, mów do nas, mów, my grzeszni tak bardzo pragniemy usłyszeć głos Twego Serca nieskalanego grzechem. Czujemy, że tylko w Twojej obecności możemy prawidłowo odczytać wolę Boga i odpowiedzieć na nią z miłością. Czujemy, że Ty ustrzeżesz nas od wszelkich złudzeń i pokus, pomożesz całkowicie zawierzyć Bogu.

Ciebie jako Pośredniczkę wszelkich łask, prosimy pomóż żyć w miłości Twego Syna. Strzeż nasze rodziny od grzechu i egoizmu, który zamyka je na przyjęcie nowego życia. Zachowaj w wierności Bogu, daj radować się każdym poczętym dzieckiem jako wspaniałym darem Bożym. Chroń życie rodzinne, małżeńskie jako sakramentalne i nierozerwalne. Pomóż, by rodzina była szkołą formacji i duchowego rozwoju. Pomóż bronić życia nienarodzonych, ratuj nas przed gender- cywilizacją śmierci. Ratuj przed ideologią ukrytą pod płaszczykiem walki z przemocą, ratuj przed dewiacjami, które demoralizacją dzieci i młodzież.

O wielką odnowę moralną Narodu prosimy Cię Maryjo.

Matko, za Św. Janem Pawłem II mówimy - Cali Twoi jesteśmy- i prosimy pomóż nam wypełnić ponawiane przyrzeczenia:

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo świata i Polski Królowo.

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych.

Królowo Polski - przyrzekamy!

(88kB)My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!

Matko Łaski Boże
j, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię - pod przewodnictwem Kościoła katolickiego - do wiecznej Ojczyzny.

Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!

Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie.

Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Lud mówi: Królowo Polski - przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego.

Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twego. Amen.

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego napisał kard. Stefan Wyszyński w czasie swojego uwięzienia w Komańczy. Śluby zostały złożone przez Naród polski 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze, wobec miliona wiernych. Prymasa Polski nie było. Na przygotowanym dla niego tronie leżała wiązanka biało-czerwonych róż. Kardynał Wyszyński składał Śluby w Komańczy, przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, 10 minut przed ich odczytaniem na Jasnej Górze.

Hymn Peregrynacji "Śluby Jasnogórskie"

1. O Wielka Matko Boga i Człowieka
Tobie Ojcowie nasi ślubowali,
Twojej opiece los całego Świata
Oraz Ojczyzny naszej powierzali.
Dziś wielkie hasła chcemy wcielać w życie,
By nie złamane było dane słowo,
Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia,
W Twoją opiekę oddać się na nowo.

Refren: Królowo Polski przed Twym tronem
Odnowić śluby nasze chcemy.
By jak przed laty znów powiedzieć,
Że przyrzekamy, ślubujemy:
Wolności wiary i Kościoła
za wszelką cenę strzec będziemy.
Królowo Polski - przyrzekamy,
Królowo Polski - ślubujemy.

2. Będziemy bronić każdej polskiej duszy,
By daru łaski nigdy nie straciła.
Będziemy czuwać, by kołyska polska
Smutkiem i pustką nigdy nie świeciła.
Będziemy strzec ogniska domowego,
Lecz Ty nam pomóż Pani i Królowo.
Pomóż wypełnić wszystkie przyrzeczenia,
W swoją opiekę przyjmij nas na nowo.
Refren:

3. Przy Twoim boku chcemy, o Maryjo
Walczyć z wadami Polskiego Narodu.
Aby pod każdym dachem, każdą strzechą
Nie było płaczu i nie było głodu.
Chcemy żyć zawsze w zgodzie i w pokoju.
Chcemy, by miłość wokół panowała.
Chcemy Maryjo, aby Polska cała
W Twoją opiekę dzisiaj się oddała.
Refren:

Armia Niepokalanej