(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2010
Bezpieczni na krawędzi czasu - zawsze przy Maryi.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE XI/2010

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Druga zapowiedź męki

"Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich Jego czynów, Jezus powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi". Ewangelia wg św. Łukasza (9,44)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiJezus wydany w ręce ludzi - natychmiast myślimy o męce Pana i Jego śmierci na Krzyżu, o naszych grzechach, będących powodem tych cierpień. Rzadziej myślimy o tym, że Jezus uczynił to z miłości i dobrowolnie. Tak też czyni oddając Się nam w Komunii Świętej, tak też oddaje się w ręce kapłanów-ludzi z nas wziętych, sprowadzających nam Boga na ołtarze świata, jednających nas z Nim.

(8kB)Nie tylko siebie dał nam Pan, dał nam swoją Matkę. To każda Eucharystia uobecnia nam także Kalwaryjski testament Jezusa. "Synu oto Matka Twoja". Ta Miłość oczekuje, że weźmiemy do siebie Matkę, zawierzymy Jej siebie, by z Jej pomocą dostosowywać naturę do łaski i móc pójść śladami Jej Syna.

Odwieczną miłością Bóg nas umiłował. Jak odpowiadamy na tę Miłość?

Czy godnie przyjmujemy Pana? Czy mamy świadomość obecności Boga w nas?

Bóg, który jest Miłością, który stworzył nas podobnymi Sobie. Stworzył nas z miłości i dla miłości, On zawsze pierwszy nas poszukuje i oczekuje by nasza miłość do Niego była aktem naszej wolnej woli, aktem tej tęsknoty za Nim, którą wszczepił w nasze serca. Nie ma bowiem miłości z przymusu.

To my mamy kontynuować Jego stwórcze dzieło, ale mamy to czynić z miłością, zgodnie z Prawem i Wolą Boga, z Jego błogosławieństwem. Ale, możemy też odrzucić miłość Boga i żyć w cieniu śmierci wiecznej, wybór należy do nas.

(23kB)Miłość Boża jest bezwarunkowa, to jedyna Miłość na świecie, gotowa na wszystkie poświęcenia, która raniona, zdradzana, odrzucana, ciągle czeka na nasze powroty, ciągle na nowo gotowa przebaczać. Szczęśliwy, kto pojmie Tę Miłość, kto Ją przyjmie. Nie znajdziemy tak wielkiej miłości wśród ludzi.

Ale wielu, patrząc poprzez cierpienie nie dostrzega Tej Miłości, nie dowierza Bożemu Miłosierdziu, dostrzega karę, oskarża Boga. A to grzech jest powodem cierpienia, niepokoju, rozpaczy, to grzech oddziela nas od Boga i ludzi.

Jezus, żali się do siostry Faustyny, że bardzo rani Go niedowierzanie dusz, które wyznają, że jest święty, sprawiedliwy, a nie wierzą, że jest Miłosierny, nie dowierzają Jego dobroci, a to Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga.

Tak Bóg nas ukochał, że cierpienie uczynił narzędziem naszego odkupienia.

(23kB) Miłość - miłość Boga aż do negacji siebie - tajemnica odkupienia.

Ta Wielka Tajemnica uobecniana jest w każdej Eucharystii.

Przypomniał nam to Ojciec Św. Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Wielkiej Brytanii we wrześniu tegoż roku.

"Eucharystyczna Ofiara Ciała i Krwi Chrystusa obejmuje tajemnicę trwającej nadal męki naszego Pana w członkach Jego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół w każdej epoce."

A Kościół, to my wszyscy włączeni przez chrzest w Ciało Chrystusa, którzy z wiarą spoglądamy na Niego, gromadzimy się wokół ołtarza Ofiary Eucharystycznej, karmimy się Ciałem Pana. A Pan, jako Odwieczny Kapłan, nieustannie wstawia się za nami, członkami Jego mistycznego Ciała.

I my z wiarą i w miłości oddajmy Panu wszystko co nas stanowi, jednoczmy własne ofiary, wynagrodzenia za grzechy, codzienne cierpienia, potrzeby i nadzieje ze Zbawczą Ofiarą Chrystusa. A czyniąc to, mamy udział w owocach Tej Ofiary, żyjemy w blasku Jego Łaski, udzielanej przez Ducha Świętego w Sakramentach Świętych i budujemy Królestwo Boże na ziemi.

Ojcze Przedwieczny, wraz z całym Kościołem, przez Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Ci Tę Największą Miłość uobecnianą na wszystkich ołtarzach świata, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy.

Kalendarium Fatimskie

4 kwietnia1919r. umiera Franciszek Marto,
20 lutego1920r. umiera Hiacynta Marto,
1920 r. Łucja przenosi się do Lizbony

W październiku 1925 r. Łucja rozpoczyna postulat u sióstr Doroteuszek w Ponteverdy w Hiszpanii, tutaj 10 grudnia tegoż roku. objawiła się jej Maryja z Dzieciątkiem, ukazując cierniami otoczone serce. Dzieciątko żaliło się, że nie ma nikogo, kto by współczuł z cierpiącą Matką i o powyciągał ciernie z Jej Serca w akcie wynagrodzenia za grzechy. Maryja, natomiast prosi by w pięć pierwszych sobót miesiąca, odprawić spowiedź, przyjąć Komunię Św., odmówić Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślać nad tajemnicami różańcowymi towarzysząc Jej w intencji zadośćuczynienia.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej