(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2010
Bezpieczni na krawędzi czasu - zawsze przy Maryi.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE IV/2010
Tajemnica pierwsza
czwartej części Różańca Świętego

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.


INTENCJA:
Zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi za obelgi, poprzez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki.Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia i wczesnym rankiem pierwszy dzień tygodnia ukazał się Marii Magdalenie, potem dwu idącym do Emaus. Ukazał się też jedenastu Apostołom i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie uwierzyli tym, którzy mówili im o Jego Zmartwychwstaniu.

Jezus, jedyny nasz Odkupiciel żyje. Jakaż to radość czystym sercem witać Zmartwychwstałego, zadziwić się Miłością. A jakże smutne muszą być serca, które nie potrafiły wyrwać się z mocy grzechu, które wyrzuciły Boga z duszy.

Bóg żyje i ostateczne zwycięstwo, mimo naszych niewierności, należy do Niego. Zło nigdy nie pokonało Boga, złu się tylko wydawało, a Bóg wykorzystał jego działanie do odkupienia świata.

Jezus zwycięża przez śmierć, Św. Paweł powie, że w Chrystusie zostaliśmy naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, jako zadatku w oczekiwaniu na odkupienie.

(20kB) Życie Boga, nie jest ograniczone czasem i przestrzenią i jak kiedyś Pan mówił do Apostołów, tak w naszych czasach, mówi do nas i objawia nam swą moc.

Siostrze Faustynie mówi:
"Królestwo moje na ziemi jest - życie moje w duszy ludzkiej"
"Córko moja, dopomóż mi zbawiać dusze"

Wskazuje też na największy przymiot Boga - Jego niepojęte Miłosierdzie i naczynie ufności, którym można Je czerpać.

Siostrze Łucji mówi o Niepokalanym Sercu Maryi, jako ratunku dla dzisiejszego świata, świata, który odwraca się od Boga, zapomina o zbawczej męce Jezusa, o tym, by wziąć swój krzyż i Go naśladować, o zadośćuczynieniu Bogu za grzechy, a w egoizmie swoim zapomina o pomocy tym, których grzech uśmierca na wieki.

Świat, który odrzuca Boże Macierzyństwo Maryi, nie chce pamiętać o Jej Dziewiczej, Zbawczej Służbie w Dziele Odkupienia, o Jej współcierpieniu. Świat, który nie widzi potrzeby modlitwy, zapomina co to grzech, co życie ofiarne, nie rozumie pojęcia wynagrodzenie. A wynagrodzenie za zniewagi obrażające Niepokalane Serce Maryi, jest główną intencją nabożeństwa pierwszych sobót, bez niego ono nie istnieje.

Czy zaufałem Panu, czy pozwoliłem by mógł żyć w mojej duszy?

Mówimy żyć Tajemnicą Paschalną, to:
- poczuć się dzieckiem Boga,
- być świadkiem Krzyża Chrystusa i jednoczyć się z Nim,
- z miłością wziąć swój krzyż i naśladować Pana,
- w zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi, pomagać ludziom odnaleźć drogę do Boga,
- głosić Chrystusa Zmartwychwstałego i Jego Mocą odczytywać znaki czasu,
- żyć życiem sakramentalnym,
- uwrażliwiać świat na grzech, jako śmierć duszy,
- umierać dla grzechu, nie samotnie, ale dostrzec innych, modlitwą i zadośćuczynieniem ratować dusze,
- nadzieję złożyć w Zmartwychwstałym,
- i nie oczekiwać, że to mnie mają kochać, ale to ja mam kochać, kochać tych, którzy mnie odrzucają, kamienują, mimo wszystko kochać, bo tylko miłość jest zwycięska.

"Bo, choćby dla jednej duszy zbawienia,
Warto się poświęcać przez życie całe
I ponieść największe ofiary i udręczenia,
Widząc, jak wielką Bóg ma z tego chwałę".
/ Św. Siostra Faustyna /

Przecież, to cała wymowa Ewangelii, tak, ale jak daleko świat od Niej odszedł, zagubił Jej prawa, że aż Niebo musi interweniować. Jezus i Maryja przypominają nam, że świat należy do Boga, a Jego prawa ukierunkowane są na zbawienie dusz i wieczną radość.

Maryjo, Ty jedyna, w obliczu śmierci Twego Syna, aż po poranek Wielkiej Nocy zachowałaś wiarę. Błogosławiona jesteś, ponieważ uwierzyłaś Bogu.

My Twe dzieci, w każdej Eucharystii przeżywamy śmierć i Zmartwychwstanie Twego Syna, żyjemy tą tajemnicą, czerpiemy z Niej moc na życie wieczne. Wielbimy Dar Wcielonego Słowa - jako Drogę, Prawdę i Życie i oczekujemy Jego przyjścia w chwale.

Czy pozwoliłeś zmartwychwstać twojemu sercu?

Czy możesz z radością zawołać ALLELUJA JEZUS ŻYJE!

Czy Pan dotknął twego serca? Jeśli tak, to wiesz, że nie ma większej radości!

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej