(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2010
Bezpieczni na krawędzi czasu - zawsze przy Maryi.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE V/2010
Tajemnica druga
czwartej części Różańca Świętego

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

INTENCJA:
Wynagradzająca za bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiPo swym zmartwychwstaniu Jezus przez czterdzieści dni pouczał i umacniał Apostołów, potem w ich obecności uniósł się do nieba. Maryja pozostała umacniać Apostołów w wierze, strzec początków Kościoła.

Jaka jest moja relacja z Maryją, czy duchowość Maryjna jest dodatkiem do mojej wiary, czy jest w jej centrum.

Słowo stało się Ciałem - to Jezus Chrystus, Syn Maryi Dziewicy, Niewiasty, którą Bóg wybrał, obdarzył wszystkimi swoimi łaskami, zachował od grzechu pierworodnego, zachwycił się Jej miłością, pokorą, powierzył Jej porodzenie Swego Syna, ale szanując Jej wolę przedtem spytał o przyzwolenie.

(20kB)"Święty Augustyn powiada, że skoro świat nie był godzien otrzymać Syna bezpośrednio z rąk Ojca, dał Go Bóg Maryi, aby świat otrzymał Go przez Nią". Maryja jest arcydziełem Boga, który mocą Ducha Świętego z Nią i w Niej stworzył Boga Wcielonego.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort mówi: "Toteż im bardziej znajduje On - Duch Święty - w jakieś duszy Maryję, swą Oblubienicę, umiłowaną i nierozłączną, tym czynniej i potężniej działa, kształtując w duszy tej Jezusa Chrystusa, a duszę w Jezusie Chrystusie". Maryja zawsze jest przy swym Synu, wraz z Nim króluje w naszych duszach, On przez prawo władcy, Ona mocą łaski.

To tylko Maryję, Ją Jedyną Bóg obdarzył łaską bez pomocy ludzi, wszystkich innych Bóg obdarza łaską przez Maryję, mówi św. Ludwik. W Niej, bowiem Bóg złożył PEŁNIĘ ŁASKI. Jezus, nigdy nie odmawia prośbie swej Matki, bowiem Jej wola jest zawsze zgodna z Jego wolą, On uczynił Maryję szafarką wszystkiego, co otrzymał od Ojca, przez Nią udziela swych cnót, darów i łask.

Rolę Maryi poznajemy w kontekście, w Jej pokory, zawierzenia i zjednoczenia z Bogiem, Jej pomocniczości, jaką dostrzegamy już w Kanie Galilejskiej, współcierpieniu z Jezusem w zbawczej misji Krzyża, Jej obecności przy narodzeniu Kościoła, przez Jej duchowe macierzyństwo rodzące i kształtujące dzieci dla Boga. Poznajemy przez obietnicę danej Ewie z Księgi Rodzaju, gdzie niewiasta i jej potomstwo biorą udział w walce ze złem, której celem jest zbawienie świata. Ona jedna, jedyna, była obecna we wszystkich momentach historii zbawienia. Ona pierwsza otrzymała Ducha Świętego by ustanowić fundamentalna więź Chrystusa z człowiekiem ku jego zbawieniu i tylko Ona pierwsza z ludzi została wprowadzona do chwały nieba.

Jezus pragnie, by Ta, która jest Matką Słowa Wcielonego, która jak najściślej zjednoczona z Nim dla zbawienia całego rodzaju ludzkiego, była bardziej znana i miłowana, więcej czczona niż kiedykolwiek. Zwraca naszą uwagę na wielkie cierpienia Jej Niepokalanego Serca, poranionego grzechem, bluźnierstwem, prosi o wynagrodzenie, o modlitwę różańcową. Pójdźmy tą najprostszą i najdoskonalszą drogę do Chrystusa, by już całkowicie do Niego należeć. Bowiem, to mistyczne zjednoczenie z Chrystusem jest życiem i świętością Kościoła.

Św. Ludwik mówi: "Ostatnie czasy będą nie tylko erą maryjną, lecz też epoką Ducha Świętego", "Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić". Zauważmy, że te "ostatnie czasy" są nam tak bliskie, to w nich, Maryja objawia się miłosierdziem, mocą i łaską:
- Miłosierdziem, by odnaleźć i przywrócić wierze i przyjąć tych co pobłądzili, zgrzeszyli.
- Łaską, by wspomagać tych poniżanych w oczach świata, a wiernie walczących dla chwały Chrystusa.
- Mocą, Maryja i Jej potomstwo to Wielka Armia to Moc przeciw szatanowi i sprzymierzeńcom jego.

Niebo i ziemia wielbi Niepokalaną a szatan drży ze strachu na Jej Imię, lęka się Jej wstawiennictwa za duszami, tym bardziej cierpi, że został pokonany przez Jej pokorę.

W Redemptoris Mater św. Jan Paweł II pisał: "Zwycięstwo Syna Niewiasty nie dokona się bez ciężkiej walki, jaka ma wypełnić całe ludzkie dzieje... Maryja, Matka Słowa Wcielonego, zostaje wprowadzona w samo centrum owej nieprzyjaźni, owego zmagania, jakie towarzyszy dziejom ludzkości na ziemi, a zarazem dziejom zbawienia".

Kalendarium Fatimskie

(15kB) Fatima 13.V.1917 r.pierwsze objawienie Maryi Cova de Iria- w Dolinie Pokoju Pastuszkowie: letnia Hiacynta, jej 9 letni brat Franciszek i 10 letnia kuzynka Łucja widzą Panią ubraną na biało, oświetloną niezwykłym blaskiem. Nie bójcie się, nic wam nie zrobię. Jestem z nieba. Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez sześć kolejnych miesięcy, dnia trzynastego o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz.

Maryja pyta dzieci "Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników?" i dodała "Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny".

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej