(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2010
Bezpieczni na krawędzi czasu - zawsze przy Maryi.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE XII/2010

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"Chrystus jest niepodzielny"
... Myślę o tym, co każdy z was mówi: "Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa". Czyż Chrystus jest podzielony Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście chrzczeni? (1Kor 1,12-13)


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce Maryi.Świat zamyka się na Boga, gubi sens życia, gardzi człowiekiem, zatraca poczucie grzechu. Orędzie fatimskie otwiera nasze serca na drugiego człowieka, przypomina, że i w życiu i śmierci należymy do Boga i Jemu Jednemu winniśmy służyć, ponad partiami, podziałami, uprzedzeniami. Służyć Bogu w człowieku - jedni drugich brzemiona nosić, budować cywilizację życia, ciągle ponawiać próby odzwierciedlania obrazu Królestwa Bożego w nas.

Ten stan całkowitego zwycięstwa nad szatanem - bezgrzeszność - jest obrazem Królestwa Bożego. Zachwyca nas ten stan, ta wielkość łaski jaką Bóg złożył w Sercu Maryi. Dlatego też, my grzesznicy z takim zaufaniem zwracamy się do Jej Matczynej miłości pomagającej nam w odnajdywaniu zbawczej drogi.

Nie uważajmy Maryi za schronienie, za ucieczkę przed karzącą ręką Boga. Maryja nigdy nie stanowi przeciwwagi dla sprawiedliwości Bożej. Maryja jest darem Boga. To On Ją stworzył i umieścił w samym centrum dzieła naszego zbawienia, obdarzył świętością, miłosierdziem, czułością macierzyńską. To Maryi, pierwszej, Ojciec Przedwieczny objawił Trójjedynego Boga w tajemnicy Zwiastowania. Ona uwierzyła Bogu, w pokorze i miłości wypełniła Jego wolę, dlatego jest wzorem życia chrześcijańskiego. Maryja - Pełną Łaski - Doskonała, jako Dziewicza Matka Kościoła, rodząca w wierze każdego z nas. W Niej Kościół przegląda się jak w zwierciadle i stara się dążyć do Tej Doskonałości.

(35kB)Tak, fundamentem jest Chrystus, Maryja - Doskonałością. Ona pomaga nam ustanowić prawidłową relację z Jezusem, wypełniać Jego wolę, wspiera nas chcących pójść Jego śladami.

A Jezus w Fatimie przypomina nam, że nie wypełniliśmy testamentu z Golgoty."Oto Matka twoja".

Tak trudno nam uwierzyć, że z wynagrodzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi, w Nabożeństwie Pierwszych Sobót, Bóg związał losy współczesnego świata i wielkość łask jakimi chce nas obdarzyć. Ta droga ocalenia wybrana przez Boga, po ludzku, wydaje się tak nierealna, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy zawierzyć jak Maryja.

Trzeba nam wypełnić testament Jezusa, przyjąć Maryję - ten najwyższy dar miłości i dobroci Bożej, zawierzyć siebie Jej Sercu i razem z Maryją odpowiedzieć Bogu:

Jestem - "Oto Ja Służebnica Pańska..."
Fiat - "Niech mi się stanie według Słowa Twego"
Magnificat - "Wielbi moja dusza Pana..."

Bóg mówi, z Maryją ratuj dusze, które giną, bo grzech zamyka świat na łaskę, a świat - cóż cię obchodzą grzechy innych, zajmij się sobą.

W wielu nabożeństwach oddajemy cześć Maryi, ale tylko nabożeństwo wynagradzające, o które prosi Niebo, jest czynnym przeżywaniem wiary, narzędziem własnego uświęcenia i skutecznym środkiem ratowania grzeszników przed wiecznym potępieniem. Tak chce Niebo - zawierzmy Niebu, dostrzeżmy kolejny czas nawiedzenia.

Panie, jeśli nie przeraża Cię nędza mej duszy, to przyjdź i zamieszkaj w niej. Daj okulary duszy, daj z Maryją usłyszeć Twoje wezwania i z Nią je wypełnić. Zabierz wszystko co niezgodne z Twoją wolą. Zostaw mi, proszę tylko Twoją Miłość.

Kalendarium Fatimskie

Ponteverda - październik 1925r.

Jezus wskazał Łucji, na pięć zniewag, które raniąc Serce Maryi, zamykają świat na łaskę.
- Jest to niewiara, że Maryja jest Niepokalanym Poczęciem, że świat należy do Boga, że On stworzył Ją czystą i zachował od wszelkiego grzechu.
- Jest to niewiara, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że w Dziewictwie Mocą Ducha Świętego Maryja poczęła Syna Bożego.
- Jest to niewiara w porodzenie Syna Bożego przez Maryję.
- Jest to wlewanie tej niewiary, obojętności a nawet nienawiści do Maryi, w serca dzieci.
- Jest to znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej