(113kB)
(8kB)Ojciec Święty Franciszek
Słowo Ojca Świętego Franciszka skierowane do kardynałów na audiencji w Kaplicy Klementyńskiej" 15 marca 2013 r., o Papieżu Benedykcie XVI.

- "Słowa pełne miłości i wielkiej wdzięczności kieruję do mojego czcigodnego poprzednika Benedykta XVI, który w tych latach pontyfikatu ubogacił i ożywił Kościół swoim nauczaniem, dobrocią, przewodnictwem, wiarą, pokorą i cichością, które pozostaną dziedzictwem dla wszystkich. Posługa Piotrowa, przeżyta z całkowitym oddaniem, miała w nim mądrego i pokornego wyraziciela, ze spojrzeniem zawsze utkwionym w Chrystusie - Chrystusie zmartwychwstałym, obecnym i żywym w Eucharystii. Będziemy mu zawsze towarzyszyć naszą gorącą modlitwą, naszą stałą pamięcią i życzliwą wdzięcznością. Czujemy, jak Benedykt XVI rozpalił w głębi naszych serc ogień: on nigdy nie zgaśnie, gdyż będzie karmiony jego modlitwą, która wspierać będzie Kościół w jego duchowej i misyjnej wędrówce.

15 marca 2013, Słowo Ojca Świętego Franciszka skierowane do kardynałów na audiencji w Kaplicy Klementyńskiej"

- "Prawda chrześcijańska jest pociągająca i przekonująca, ponieważ odpowiada na głęboką potrzebę ludzkiego życia, głosząc w sposób przekonujący, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem całego człowieka i wszystkich ludzi. To przepowiadanie pozostaje dzisiaj nadal aktualne, tak jak było w początkach chrześcijaństwa, kiedy dokonywało się pierwsze wielkie misyjne głoszenie Ewangelii".

- "Potężnemu wstawiennictwu Maryi, naszej Matki, Matki Kościoła, powierzam moją posługę i waszą posługę. Niech pod Jej matczynym spojrzeniem każdy z nas podąża radośnie, będąc posłusznym głosowi Jej Boskiego Syna, umacniając jedność, trwając zgodnie na modlitwie i dając świadectwo autentycznej wiary w nieustanną obecność Pana".

Pierwsze dni pontyfikatu Ojca św. Franciszka

14 III 2013 - Msza Św. sprawowana przez Ojca Świętego Franciszka wraz z 114 kardynałami elektorami w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie:

-" Kiedy wędrujemy bez krzyża, kiedy budujemy bez krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, to nie jesteśmy uczniami Pana. Jesteśmy ludźmi tego świata, jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie jesteśmy uczniami Pana".

- " Kiedy nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, to wówczas dzieje się tak, jak mówi Leon Bloy: "kto nie modli się do Boga, modli się do diabla". Kiedy nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, wyznajemy "światowość" diabła, światowość demona. Wędrowanie, budowanie, wyznawanie".

16 III 2013 - Aula Pawła VI ,Ojciec Święty Franciszek spotkał się z dziennikarzami

- "Nie zapomnieć o ubogich".

17 III 2013 - Homilia papieża Franciszka wygłoszona w parafii św. Anny na Watykanie

- "Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie prosili o przebaczenie, ponieważ On nigdy nie jest znużony tym, aby nam przebaczać. Prośmy o tę łaskę".

17 III 2013 - Anioł Pański

- "I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz!" (w. 11). O, bracia i siostry, oblicze Boga jest obliczem miłosiernego ojca, który zawsze jest cierpliwy. Czy myśleliście o cierpliwości Boga, cierpliwości jaką On ma wobec każdego z nas? To właśnie jego miłosierdzie. Jest zawsze cierpliwy, cierpliwy wobec nas, On nas rozumie, czeka na nas, nigdy nie przestaje nam wybaczyć, jeśli potrafimy powrócić do Niego z sercem skruszonym. "Wielkie jest miłosierdzie Pana" - mówi psalm".

- "Przyzywajmy wstawiennictwa Matki Bożej, która miała w swoich ramionach Boże miłosierdzie, które stało się człowiekiem".

19 II 2013 - Msza Św. pontyfikalna- Plac św. Piotra

-"Widzimy też jednak, co stanowi centrum powołania chrześcijańskiego: Chrystus! Strzeżemy Chrystusa w naszym życiu, aby strzec innych, strzec dzieło stworzenia! Jednakże powołanie strzeżenia nie dotyczy wyłącznie nas chrześcijan, ma wymiar przekraczający, ogólnoludzki, dotyczący wszystkich. Chodzi o opiekę nad całą rzeczywistością stworzoną, pięknem stworzenia, jak nam to mówi Księga Rodzaju i jak to nam ukazał św. Franciszek z Asyżu: to poszanowanie każdego Bożego stworzenia oraz środowiska, w którym żyjemy. Jest to strzeżenie ludzi, troszczenie się z miłością o wszystkich, każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, o tych, którzy są istotami najbardziej kruchymi i często znajdują się na obrzeżach naszych serc. To troska jedni o drugich w rodzinie: małżonkowie wzajemnie otaczają siebie opieką, następnie jako rodzice troszczą się o dzieci, a z biegiem czasu dzieci stają się opiekunami rodziców. To szczere przeżywanie przyjaźni, będących wzajemną troską o siebie w zaufaniu, w szacunku i w dobru. W istocie wszystko jest powierzone opiece człowieka i jest to odpowiedzialność, która dotyczy nas wszystkich. Bądźcie opiekunami Bożych darów! A kiedy człowiekowi brakuje tej odpowiedzialności, kiedy nie troszczymy się o stworzenie i o braci, wówczas jest miejsce na zniszczenie, a serce staje się nieczułe. Niestety w każdej epoce dziejów są "Herodowie", którzy knują plany śmierci, niszczą, oszpecają oblicze mężczyzny i kobiety".

- "Nigdy nie zapominajmy, że prawdziwą władzą jest służba …"

23 III 2013- spotkanie Ojca św. Franciszka z Benedyktem XVI w Castel Gandolfo

- "Jesteśmy braćmi"

24 II 2013 - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Plac św. Piotra.

- " Nie poddawajcie się zniechęceniu! Nasza radość nie podchodzi z posiadania wielu rzeczy, ale ze spotkania Osoby: Jezusa, który jest pośród nas".

-"Idźmy za Jezusem, towarzyszmy Mu, naśladujmy Jezusa, ale przede wszystkim wiedzmy, że to On nam towarzyszy i bierze nas na Swoje ramiona. To jest powód do naszej radości, nadziei, którą musimy wnosić w nasz świat. Nieśmy wszystkim radość wiary! I proszę was, nie pozwólcie aby odebrano wam nadzieję! Tę nadzieję, którą daje Jezus".

- "Dlaczego Jezus wkracza do Jerozolimy, a może lepiej; w jaki sposób wkracza do Jerozolimy? Tłum obwołuje Go królem, a on nie sprzeciwia się temu, nie ucisza tłumu (por. Łk 19,39- 40). Pytamy się też, jakiego rodzaju królem jest Jezus? Spójrzmy na Niego: jedzie na osiołku, nie ma dworu, który za nim by podążał, nie jest otoczony wojskiem - symbolem siły. Tymi, którzy Go przyjmują, to ludzie pokorni, prości, którzy dostrzegają w Jezusie coś więcej, którzy mają zmysł wiary mówiący im: Ten to jest Zbawiciel. Jezus nie wkracza do Miasta Świętego by otrzymać honory przysługujące władcom doczesnym, sprawującym władzę, rządzącym. Wkracza, aby być ubiczowanym, znieważonym i zelżonym, jak zapowiada w pierwszym czytaniu Izajasz (por. Iz 50,6). Wkracza, by otrzymać koronę cierniową, żeby zostać pobitym, otrzymać purpurowy płaszcz. Jego królestwo będzie przedmiotem drwin. Wkracza, aby wejść na Kalwarię obarczony drzewem krzyża. I wreszcie tutaj pojawia się drugie słowo: Krzyż. Jezus wkracza do Jerozolimy, aby umrzeć na krzyżu. To tutaj właśnie pełnym blaskiem jaśnieje jego bycie Królem według Bożego zamysłu: jego tronem królewskim jest drzewo krzyża! Myślę o tym, co kiedyś do Kardynałów powiedział Benedykt XVI: Wy jesteście książętami, ale Króla ukrzyżowanego. To jest tron Jezusa. Jezus bierze na siebie…., dlaczego Krzyż? Ponieważ Jezus bierze na siebie zło, brud, grzech świata, a także nasz grzech, grzech każdego z nas, i z niego nas obmywa, obmywa własną krwią, przez miłosierdzie, przez Bożą miłość".

24 III 2013- Anioł Pański

- "Na zakończenie tej celebracji przyzywamy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby nam towarzyszyła w Wielkim Tygodniu. Ona, która z wiarą szła za swoim Synem, aż na Kalwarię, niech nam pomaga kroczyć za Nim, niosąc z pogodą ducha i miłością Jego krzyż, aby osiągnąć radość Zmartwychwstania. Matka Boża Bolesna niech zwłaszcza wspiera osoby przeżywające najtrudniejsze sytuacje. Szczególną myśl kieruję do osób dotkniętych gruźlicą, bo dziś przypada światowy dzień walki z tą chorobą. Maryi zawierzam zwłaszcza was najdroższa młodzieży i wasze zmierzanie ku Rio de Janeiro. Do lipca w Rio! Przygotujcie duchowo serce".

27 III 2013- Pierwsza środowa Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka

- "Podczas Ostatniej Wieczerzy, z przyjaciółmi, dzieli chleb i podaje kielich dla nas. Syn Boży daje się nam, przekazuje w nasze ręce swoje Ciało i swoją Krew, aby być zawsze z nami, by mieszkać między nami. W Ogrodzie Oliwnym, podobnie jak w procesie przed Piłatem, nie stawia oporu, daje siebie. Jest przepowiedzianym przez Izajasza cierpiącym sługą, który ogołocił samego siebie, aż do śmierci (por. Iz 53, 12".

- "Przeżywanie Wielkiego Tygodnia oznacza wejście coraz bardziej w logikę Boga, w logikę krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką bólu i śmierci, ale logiką miłości i daru z siebie, przynoszącą życie. To wchodzenie w logikę Ewangelii".

- "Także i my, jeśli chcemy iść za Nim i przebywać z Nim, nie możemy zadowalać się przebywaniem w ogrodzeniu dla dziewięćdziesięciu dziewięciu owiec. Musimy "wyjść", wraz z Nim poszukiwać owcy zagubionej, tej, która jest najdalej".

- "Bóg myśli z miłosierdziem. Bóg myśli, jak ojciec, który czeka na powrót syna i wychodzi mu na spotkanie, dostrzega go idącego, kiedy jest on jeszcze daleko … to znak, że czekał na niego wszystkie te dni z tarasu swego domu. Bóg myśli jak Samarytanin, które nie przechodzi obok człowieka, który popadł w tarapaty współczując jemu, ale spiesząc mu z pomocą, nie oczekując niczego w zamian. Bóg myśli jak pasterz, który oddaje swoje życie, aby bronić i ocalić owce".

28 III 2013 - rano, Ojciec Święty Franciszek celebrował Mszę św. Krzyżma

- "Dobrego kapłana poznaje się po tym, jak namaszczony jest jego lud".

- "Drodzy wierni, bądźcie blisko waszych kapłanów z miłością i modlitwą, aby zawsze byli pasterzami według serca Bożego".

- wieczorem Ojciec św. Franciszek sprawował Liturgię Wieczerzy Pańskiej w więzieniu "Casal del Marmo, gdzie spotkał się z nieletnimi skazańcami i dokonał obrzędu obmycia nóg dwunastu z nich.

- "Ten, kto jest wyżej musi służyć innym". - "To jest symbol i znak. Umyć nogi oznacza: jestem, by ci służyć"

29 III 2013 - Droga Krzyżowa w Koloseum

- "Jezusowy krzyż jest Słowem, którym Bóg odpowiedział na zło świata".

Armia Niepokalanej