(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2015
Potęga rodziny - domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE I/2015

„Błogosławiona jesteś miedzy niewiastami
i błogosławiony owoc Twojego łona”.

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi


Hasło Wielkiej Nowenny Fatimskiej na 2015r.

„Potęga rodziny - domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła”.

Panie, opieczętuj rodziny Twoją mocą, by należały tylko do Ciebie, by tworzyły świat w miłości.

W Fatimie, Św. Jan Paweł II, tak mówił: „Największym współczesnym barbarzyństwem jest nieposzanowanie życia oraz walka z rodziną”.

On też 13 V 1981, w dniu zamachu na swoje życie utworzył Papieską Radę ds. Rodziny, by promowała i broniła życia ludzkiego. W kolejnym roku, powołał Papieski Instytut Rodziny i filie w Waszyngtonie, Meksyku, i Walencji, a w 1994 Akademię Życia i lokalne ośrodki duszpasterstwa rodzin.

Jakże bardzo aktualne jest nauczanie Jana Pawła II o rodzinie. „Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” Chciejmy na chwilę zatrzymać się nad przesłaniem jakie zawarł Św. Jan Paweł II w Encyklice Evangelium vitae /1995.03.25./

„EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur”. (50kB)

„SANKTUARIUM ŻYCIA”

„W łonie „ludu życia i dla życia” najważniejsza odpowiedzialność spoczywa na rodzinie:

odpowiedzialność ta wypływa z samej natury rodziny - jako wspólnoty życia i miłości, opartej na małżeństwie - i z jej misji „strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości”

Mowa tu o miłości samego Boga, którego współpracownikami i w pewnym sensie rzecznikami stają się rodzice, gdy przekazują życie i wychowują je zgodnie z Jego ojcowskim zamysłem. Jest to zatem miłość, która staje się bezinteresownym darem, przyjęciem i ofiarowaniem: w rodzinie każdy spotyka się z akceptacją, szacunkiem i czcią, ponieważ jest osobą, jeżeli zaś ktoś bardziej potrzebuje pomocy, zostaje otoczony tym czujniejszą i troskliwszą opieką.

Rodzina jest powołana, aby spełniać swoje zadania w ciągu całego życia swoich członków, od narodzin do śmierci. Jest prawdziwym „sanktuarium życia (...) miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego zrostu” . Dlatego rodzina odgrywa decydującą i niezastąpioną rolę w kształtowaniu kultury życia.

Jako Kościół domowy rodzina jest powołana do głoszenia, wysławiania i służenia Ewangelii życia. Jest to zadanie przede wszystkim małżonków, którzy są wezwani, aby być przekazicielami życia na podstawie nieustannie odnawianej świadomości sensu rodzicielstwa, pojmowanego jako doniosłe wydarzenie, ukazujące, że życie ludzkie jest darem, który przyjmujemy po to, aby go ponownie ofiarować. Rodząc nowe życie, rodzice przekonują się, że dziecko, „choć jest owocem ich wzajemnego daru miłości, jest zarazem darem dla obojga - darem, który wypływa z daru.

Rodzina spełnia swoją misję głoszenia Ewangelii życia przede wszystkim przez wychowanie dzieci. Przez słowo i przykład, przez codzienne kontakty i decyzje, przez konkretne gesty i znaki rodzice uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia przez bezinteresowny dar z siebie, i rozwijają w nich szacunek dla innych, poczucie sprawiedliwości, postawę serdecznej akceptacji innych, dialogu, wielkodusznej służby i solidarności oraz wszelkie inne wartości, które pomagają przyjmować życie jako dar”.

                                                                                        *

Wraz z Bolesnym Sercem Maryi, składam dziś na patenę wszystkie cierpienia dzieci poczętych a nienarodzonych, jednocząc je z Twoim cierpieniem Jezu, - ofiaruję je razem z Tobą Bogu Ojcu, w jedności Ducha Świętego, jako ofiarę wynagrodzenia za grzechy tych, którzy odrzucają i niszczą dar życia, prosząc o łaskę nawrócenia dla nich.

Duch Święty, niestrudzenie przypomina nam, że centrum naszej wiary, to bycie jedno z Maryją w miłości ofiarniczej Jezusa Chrystusa, składanej Ojcu na ołtarzach świata. Na to wskazuje: Sobór Watykański II, Objawienia Fatimskie, Św. Siostra Faustyna, Jezus, w orędziu przekazywanym rumuńskiej mistyczce. Ta jedność w uwielbieniu, dziękczynieniu, ofierze miłości, wynagrodzeniu za grzechy świata i prośba jako wielkie zaufanie w Boże Miłosierdzie, jest Bożą iskrą, która rozpala świat, utrzymuje go w istnieniu, wskrzesza dusze do życia.

                                                                                        *

Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski Modlitwa za rodziny jest odmawiana w czasie Apelu Jasnogórskiego od I tygodnia Adwentu 2014 r. do czasu zakończenia obrad Synodu o rodzinie, w październiku 2015 r.

BOŻE, W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
źródło życia i miłości wszystkich ludzi!
DZIĘKUJEMY za to, że stworzyłeś nas mężczyznami i kobietami,
abyśmy się nawzajem uzupełniali
i byli dla siebie wzajemną pomocą.
DZIĘKUJEMY, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo,
ustanawiając je sakramentem.
Spraw, aby każda rodzina
stała się sanktuarium życia i miłości.
POMÓŻ wszystkim małżonkom
trwać w wierności i jedności.
WSPIERAJ małżeństwa i rodziny zagrożone
oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami.
ODDAJEMY Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia.
Niech cieszą się miłością matki i ojca.
SPRAW, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie
dla wzrostu w prawdzie i miłości.
UMACNIAJ dziadków i babcie,
aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi.
PROSIMY, by stanowiący prawa i sprawujący władzę
służyli poczętemu życiu, małżeństwu i rodzinie.
ŚWIĘTA RODZINO Z NAZARETU, wspomagaj,
aby przyszły Synod Biskupów umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego
charakteru małżeństwa i rodziny.
ŚWIĘTA MARYJO, Matko Boża, Królowo rodzin,
módl się za nami!
ŚWIĘTY JÓZEFIE, głowo Świętej Rodziny,
módl się za nami!
ŚWIĘTY JANIE PAWLE, papieżu rodziny,
módl się za nami!

Radio Maryja - Audycje dla malżonków i rodziców

Armia Niepokalanej