(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2013
Eucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.

(119kB)

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE I/2013

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata
(Mt 28,18-20).


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce MaryiEucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.

Eucharystia, to nie tylko wspomnienie życia Jezusa, ale uobecnienie całej historii odkupienia w swoim ofiarniczym i zbawczym wymiarze, to utrwalenie Ofiary Krzyża, i Święta Uczta komunii w Ciele i Krwi Jezusa Chrystusa, to błogosławieństwo, łaska i duchowe zjednoczenie z Bogiem.

Maryjo, pozwól ukryć się w Twym Niepokalanym Sercu, gdzie zło nie ma dostępu, w Nim bez rozproszeń i pokus możemy wielbić Boga, usłyszeć Jego Słowo i przyzwalając na Jego wolę, mocą Ducha Świętego zjednoczyć się Eucharystyczną ofiarą Twego Syna Jezusa Chrystusa. Bowiem, tylko Jezus jest jedyną drogą do Ojca i tylko On ma moc zadośćuczynić za nasze grzechy i pojednać nas z Nim.

(7kB)Jezu, Serce serca mego, do uwielbienia i dziękczynienia Trójjedynej Miłości, zapraszam Maryję, cały Kościół, niebo, ziemię, wszechświat cały, dusze czyścowe, prosząc o ulgę w ich cierpieniu. Miłuję Cię i dziękuję w imieniu tych, którzy Cię nie miłują i nie dziękują.

W Eucharystii, tym największym z cudów, źródle życia i łask doświadczamy, żywej obecności Jezusa w jedności Jego Ofiary Krzyżowej i Ofiary Eucharystycznej. Doświadczamy mocy Ducha Świętego czyniącego nas jedno w miłości Ojca, gdy w pokorze wyznajmy wiarę, objawioną nam w Jezusie Chrystusie, uznajemy naszą grzeszność i błagając wraz z całą wspólnotą o miłosierdzie karmimy się Ciałem Pana.

Trójco Święta, ofiaruję Ci Jezusa Chrystusa w Jego nieskończonej Miłości eucharystycznej. Z Nią jednoczę moje życie, kształtuj je według Twojej woli. Jednoczę moją rodzinę, parafię, wszystkie cierpienia mojej Ojczyzny z głębi tysiącleci, wszystkich, których postawiłeś na mojej drodze, a szczególnie poranionych brakiem wiary, kłamstwem, nałogami, nienawiścią, by nikt z nich nie zginał, ale miał życie wieczne.

Dokumenty Soboru Watykańskiego II, mówią, że wszyscy na mocy chrztu jesteśmy uprawnieni i zobowiązani do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, jako źródle naszego uświęcenia w Chrystusie i uwielbienia Boga.

Czynny udział zazwyczaj kojarzy się nam z aktywnością. Mniejszą uwagę zwracamy na osobiste spotkanie z Bogiem żywym, na ofiarniczy wymiar Eucharystii, na składanie Bogu Boskiej Żertwy ofiarnej, przez ręce kapana, a wraz z nią samych siebie, tak, aby Jezus mógł przemienić nas przez Swoje zasługi. O tej wspólnej ofierze przypomina nam kapłan wezwaniem "Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący" Na tę formę ofiarniczą wskazuje także niebo, w objawieniach fatimskich w modlitwie Anioła, jak i w koronce do Miłosierdzia Bożego, podyktowanej przez Jezusa siostrze Faustynie Kowalskiej.

(35kB)Wskazuje też Konstytucja o liturgii świętej w "Misterium Eucharystii" - "Kościół zatem bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie podczas tego misterium wiary nie byli obecni jak obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze zrozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształtowani przez słowo Boże, posilali się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dzięki, a ofiarując niepokalaną hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli się samych siebie składać w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie z sobą, aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich".

Jezu, błogosław kapłanom, którzy uobecniają nam Ciebie i na mocy swoich świeceń w "osobie Chrystusa" sprawują Ofiarę eucharystyczną w imieniu wiernych. Prosimy daj nam świętych kapłanów, zakonników i misjonarzy.

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię" (Mt 11,28).

Jednocząc się z ofiarą Eucharystyczną, jako przebłaganie, wynagrodzenie Ojcu, ofiarujemy także tych, którzy zaprzeczają istnieniu Boga, którzy Go nie wielbią, profanują, obrażają, by i ich Pan dotknął mocą miłości Bożej, aby i oni mogli skorzystać z łaski nawrócenia, by mogli poznać źródło szczęścia.

"Jezu, dziękuję Ci za Twoją wielką chwałę i ofiaruję Cię Ojcu jako wynagrodzenie za nieodpowiedzialność świata" (Dialogi eucharystyczne).

Prośmy Maryję - Niewiastę Eucharystii, by jej doskonałość w wierze była nam wzorem komunii z Bogiem. By każdy z nas był świadkiem zmartwychwstania Pana Jezusa, by nie ograniczał komunii jedności z Panem tylko do Eucharystii, ale adorował Go codziennym życiem i był znakiem Boga żywego w świecie.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej