(113kB)
Różaniec
narzędziem pokoju
w naszych sercach i w świecie,
ratunkiem dla grzeszników
(2kB)

Fatima - na kilka próśb Łucji skierowanych do Maryi o uzdrowienie, nawrócenie, o pokój, o łaski, Maryja za każdym razem odpowiadała tym samym poleceniem "Odmawiajcie różaniec".

Ojciec Św. Jan Paweł II powie:
"Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem"

(20kB) "Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym"

Różaniec to modlitwa doskonale osadzona w duchowości chrześcijaństwa, przynosząca owoce świętości.
- jest streszczeniem Ewangelii.
- wielkim dziękczynieniem Bogu wraz z Maryją za dzieło Wcielenia i Odkupienia
- poznaniem Jezusa i zanurzeniem się w Jego miłości.
- wspomnieniem Maryi - zachowywaniem i rozważaniem w Jej Niepokalanym Sercu zbawczych dzieł Boga
- szkołą Maryi
- naszym życiem wpisanym w plany Boże
- modlitwą - prośbą za wstawiennictwem Maryi - obdarowanej przez Boga Pełnią Łask
- głoszeniem Chrystusa wraz z Maryją od poczęcia aż do Zmartwychwstania i wejścia do chwały.
- wyznaniem wiary
- kontemplacją oblicza Chrystusa w tajemnicach radości, światła, boleści i chwały

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Dziewicy z Nazaretu przez Archanioła Gabriela Wcielenia Syna Bożego - zgoda Maryi. Bóg objawia Swą nieskończoną miłość i mocą Ducha Świętego, Syn Boży przyjmuje ciało z Maryi Dziewicy.

2. Niezwykłe spotkanie dwu kobiet będących w stanie błogosławionym - Maryi i Elżbiety, a także Jezusa i Jego Proroka Jana.
Powitanie przez Elżbietę - Maryi: "Błogosławiona jesteś miedzy niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie". Na to powitanie, Maryja odpowiada w Magnificat: "Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy"

3. Ogłoszenie światu przez aniołów "radości wielkiej". W Betlejem z Maryi Dziewicy Słowo Ciałem się stało i zamieszkało pośród nas.

4. Tajemnica całkowitego ofiarowania się Ojcu, jednocześnie proroctwo zbawczego cierpienia i współcierpienia Maryi.

5. Odnalezienie przez Maryję i Józefa zagubionego dwunastoletniego Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej. Przypomnienie przez Jezusa iż On przyszedł pełnić wolę Ojca i jest w tym, co do Niego należy.


Tajemnice światła

1. Chrzest Jezusa w Jordanie, który jako niewinny, czyni siebie "grzechem" za nas, Duch Święty przygotowuje Go do zbawczego dzieła, a głos Ojca ogłasza "Tyś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie"

2. Dzięki wstawiennictwu Maryi, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej - przemiana wody w wino. Jest to obraz uobecnienia tej godziny w, której Jezus ustanawia Eucharystię i tej godziny w której przychodzi do nas jako dar z Siebie.

3. Jezus głosi i ukazuje drogę do Królestwa Bożego, wzywa do nawrócenia, odpuszczając grzechy i uzdrawiając.

4. Góra Tabor - Jezus objawił się uczniom w Jego Boskiej chwale jako Syn Boży, przygotowując ich do przeżycia z Nim bolesnej męki, radości Zmartwychwstania.

5. Tajemnica Wielkiego Czwartku - Jezus ustanawia Eucharystię, zostając z nami w Ciele i Krwi, jako pokarmie życia pod postaciami chleba i wina.


Tajemnice bolesne

1. W Ogrodzie Oliwnym Jezus, świadom tego co musi wycierpieć, stając wobec wszystkich pokus i wszystkich grzechów świata, mówi Ojcu; "Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie" (Łk 22,42)

2. Jezu, tylko niepojęta miłość mogła świadomie wybrać ogromne poniżenie i ból biczowania

3. Mówiłeś Jezu, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, więc dla większego szyderstwa dano Ci koronę z cierni

4. Jakże ciężki był Krzyż naszych win, a tylko Ty byłeś godzien wziąć Go na ramiona, zmazać nasz grzech, przywrócić nam synostwo Boże, odkupić nas, ukazać nam znaczenie zbawczego cierpienia.

5. Jezu, wydany na największe poniżenie - na śmierć, drzewo hańby zamieniłeś w Drzewo Życia, Serce Swe otwarte włócznią uczyniłeś zdrojem Miłosierdzia dla świata i współcierpiącą Matkę Swoją dałeś nam za matkę jako ostatni ratunek dla naszych dusz.


Tajemnice chwalebne

1. Wielka radość, Jezus żyje, trzeciego dnia Zmartwychwstał. Alleluja! Ukazał się uczniom, jadał z nimi, Piotra pytał o miłość, ustanowił go Swoim Zastępcą i Pasterzem całego Kościoła.

2. Raduje się niebo - Jezus przed wstąpieniem do Ojca obiecuje zesłać Ducha Świętego Pocieszyciela, Który doprowadzi nas do całej prawdy, wleje w nasze serca moc i łaskę wiary, objawi w pełni Trójcę Świętą.

3. W dzień Pięćdziesiątnicy, na Kościół zebrany wraz z Maryją, uwielbiony Jezus Chrystus zsyła Ducha Świętego, który umacnia Go do misji ewangelizacyjnej, nowego życia wiernych w Chrystusie.

4. Maryja wyniesiona do chwały nieba jako pierwsza ze sprawiedliwych.

5. Maryja, Dziewica zawierzenia, Matka Syna Bożego, współcierpiąca z Synem, kontemplująca zbawcze dzieła Boże - ukoronowana w chwale na Królową nieba i ziemi.


Papież bł. Pius IX ukazując Różaniec, powiedział: "To najcenniejszy skarb Watykanu. Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a podbiję świat".
A świat, w ciągu wieków był świadkiem wielu zwycięstw różańcowych, tych na skalę światową i tych osobistych
Pod Lepanto - 7 października 1571 r. wielki szturm modlitwy różańcowej i zwycięstwo Ligi Świętej nad Turcją w wielkiej bitwie morskiej.
Pod Chocimiem - w 1621 r. procesja różańcowa - ponownie pokonani Turcy zagrażający chrześcijaństwu w Polsce.
Pod Wiedniem - w 1683 r. Turcy tym razem zagrozili chrześcijaństwu w Europie. Świat chwycił za różaniec. Król Sobieski powiedział "Przybyłem, zobaczyłem Bóg zwyciężył".
Pod Warszawą - 1920 r. bolszewicy zagrażają, niepodległości Polski. Wielka modlitwa i w dzień 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - doświadczyliśmy Cudu nad Wisłą!
Manila - 1986 r. Na przeciw czołgom klęczący tłum odmawiający Różaniec, nie padł ani jeden strzał. Matka Boża zwyciężyła.

Kto doświadczył cudownej mocy modlitwy różańcowej nie wypuści Różańca z rąk.

(12kB)Ale Różaniec to nie talizman, to "słodki łańcuch wiążący nas z Bogiem", to drabina do nieba, po której trzeba się wspinać systematycznie, by wzrastać w wierze, by zakorzeniać swoje życie w zbawczych tajemnicach różańcowych, by żyć w Bogu.

Zapraszamy do dzielenia się świadectwami.

Na podstawie Listu apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II
Rosarium Virginis Mariae "O Różańcu Świętym"

Więcej o Rózańcu http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=18451
- audycja Radia Maryja z dnia 08.10.2009 r. - Duc in altum: "Leon XIII papież różańca" - Ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego

Paulina Jaricot - założycielka Żywego Różańca

Paulina Jaricot utworzyła w 1822 r. dzieło pomocy misjom, pod nazwą Dzieła Rozkrzewiania Wiary, a w1826 zapragnęła modlitwą różańcową otoczyć cały świat, utworzyła piętnasto osobowe Róże Żywego Różańca. Każda z osób piętnastki zobowiązywała się do odmawiania dziesiątka różańca dziennie i do rozważania otrzymanej w drodze losowania tajemnicy. Obecnie, po ogłoszeniu przez Jana Pawła II tajemnic światła, Żywy Różaniec gromadzi 20 członków. W 1963r. Jan XXIII ogłosił heroiczność cnót Pauliny Jaricot.

więcej: http://www.pdrw.missio.org.pl

Armia Niepokalanej