(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2014
Zapraszani do nieba - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE III/2014

"Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu" (Łk 2,19)


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi(25kB)Maryjo, zapominamy, że w Fatimie prosiłaś małe dzieci o codzienną modlitwę różańcową, tak codzienną. I wskazałaś na Różaniec jako środek wyjednania pokoju. Czy my ukazujmy dzieciom piękno Różańca? Niektórzy, wymawiają się brakiem czasu. Sługa Boży, Kardynał Stefan Wyszyński, nauczał: "- Ludzie mówią: - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". A, Papież Franciszek: "czas, to rzeczywistość, która się dopełnia".

Wyposażajmy nasze dzieci, nie tylko w dobra materialne, ale i duchowe. One, jak ich fatimscy rówieśnicy, pragną pomagać innym, ale trzeba im ukazać, iż mogą to czynić, także modlitwą. Wówczas z radością włączą się w Różaniec wynagradzający. A modlitwa przeplatana rozważaniami, wprowadzi je w świat Ewangelii, tak jak zalecił Pius XI w Encyklice różańcowej "Ingravescentibus malis" .

Maryjo, pragniemy przybliżyć dzieciom nabożeństwo pierwszych sobót. A niektórym dorosłym, sprawia trudność jeden z jego warunków-15. minutowe rozważanie. Często też zapominamy o intencji wynagradzającej. Matko, nie określiłaś formy rozważania, a jedynie jego czas. Rozumiemy, że tak jak Ty mamy zachowywać i rozważać w swoim sercu, zbawcze dzieła Boga. Kapłan, może nam poddać temat, poparty fragmentem Pisma Świętego. Pomóc wejść naszemu sercu, w tę relację jedności Serc: Jezusa i Twego Niepokalanego Serca Maryjo, byśmy trwając w ciszy przed Najświętszym Sakramentem, wypraszali łaski nawrócenia dla dusz grzesznych.

I doświadczymy, że Bóg osobiście dotyka i prowadzi każdego z nas, pozwala zachwycić się pięknem i lekkością myśli, łatwością zrozumienia prawd dotychczas niezrozumiałych.

Pamiętamy Matko, co Jezus mówił do Siostry Faustyny "Najmilsza Mi jest modlitwa - to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych, wiedz córko Moja, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana"; (Dz.1397)

Matko, przeżywamy wielką radość, można powiedzieć, wykonało się. W Warszawie w dn. 20-21 stycznia 2014 r. Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, włączyła do oficjalnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2014/2015, fatimskie nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. I w ramach Wielkiej Nowenny Fatimskiej trwającej już od 2009 do 2017- to jest do 100.rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, będziemy przeżywać ten rok pod hasłem: "Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię".

Zawierzmy Niepokalanemu Sercu Maryi, wynagradzajmy za grzech, który Je rani .To Serce zaprowadzi nas do Chrystusa.

                                                                                        *

Maryjo, pozwól wraz z Tobą rozważać pierwsze dni zbawczej misji Twego Syna:

(15kB)A z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie" (Mk 1,11).

Maryjo, podczas Chrztu Jezusa w Jordanie, Bóg, ukazał swoje Ojcostwo światu, nazywając Go swoim umiłowanym Synem. Przez Niego, Jedyne Słowo Boga, który stał się człowiekiem, rozpoczął nowy etap Swojej zbawczej interwencji w dzieje świata. My przez chrzest, mocą Ducha Świętego stajemy się członkami Ciała Chrystusa, którym jest Kościół, wspólnota Bożej miłości w naśladowaniu Chrystusa i w przekazywaniu wiary.
(15kB)... odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono ... także Jezusa i Jego uczniów (J 2,1-2).

Jezus i uczniowie zostali zaproszeni na wesele, bo Ty tam byłaś Maryjo. Zapragnęłaś przyjść z pomocą zasmuconym brakiem wina i prosiłaś, by zrobili wszystko cokolwiek Jezus im powie. Matko, Ty pierwsza uwierzyłaś, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli zaprosimy Jezusa do swego życia i wypełnimy Jego wolę, to każda trudna sprawa otrzyma Boży wymiar.
Matko, Ty w Fatimie ponownie przypominasz, byśmy wszystko robili w łączności z Chrystusem - Barankiem Eucharystycznym, bowiem, tylko On, który poniósł na Krzyż nasze grzechy, ma moc nas usprawiedliwić i dać nam życie wieczne.


(15kB)Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,14-15).

Nawrócić się, to odpowiedzieć wiarą na Słowa Boga, pójść za żyjącym Jezusem, zawierzyć jak Maryja i w każdej sytuacji polegać na Nim.
W Fatimie, Jezus zaprasza nas do współpracy w dziele zbawienia - do ofiarowania swego cierpienia i modlitwy, by ratować dusze dla wieczności w Bogu. I wskazuje nam, na pomocne a zranione naszym grzechem - Niepokalane Serce Swej Matki Maryi, prosząc o współczucie z Nim.(15kB)Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę... Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe... Z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9,28.35).

Kolejne objawienie Boga, by przygotować Apostołów na zbliżającą się mękę i śmierć Chrystusa. My też, w trudnych chwilach naszego życia, umacniamy się wspomnieniem bliskości Pana i tą świadomością, że Jego wola spełnia się w naszym życiu, mimo naszych niewierności.
(13kB)To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19).

Zachwycamy się tą Tajemnicą, tą rzeczywistością niewyczerpywaną w poznawaniu.
Jezus w Eucharystii zaprasza nas do tej jedności ofiarniczej i Komunii ze Sobą.
Maryjo, wskaż jak uczynić nasze serca jednością z Ofiarą Eucharystyczną Chrystusa, składaną Ojcu, jak żyć w obecności Boga i życie ukierunkowywać na wieczność w Nim.

Armia Niepokalanej