(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2015
Potęga rodziny - domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VI/2015

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Maryi, między wszystkimi sercami błogosławione.

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi(30kB)
Boskie Serce Jezusa, objawia zbawczą miłość Trójcy Przenajświętszej do ludzi. Tym Sercem, w imieniu całej ludzkości i wszystkich czasów, Jezus Chrystus w jedności z Duchem Świętym, uwielbia i oddaje chwałę Ojcu w Eucharystii - Sakramencie Miłości.
W tymże Zmartwychwstałym Sercu, dokonuje się nasze uświęcenie. Uwielbiajmy to Źródło przebłagania przez miłość, którego celem jest zgromadzenie w domu Ojca ludzi odkupionych przez ofiarę.

Wsłuchajmy się w słowa Jezusa: /Dialogi eucharystyczne/

- Uwielbienie Boga jest pierwszym obowiązkiem wszelkiego stworzenia.

- Wielbij Mnie więc w Najświętszym Sakramencie, a przeze Mnie uwielbiaj Ojca.

- Złóż swoje serce w Sercu Niepokalanym Matki. Ona Cię zjednoczy z Moim Sercem eucharystycznym. Adoruj więc z Moim Sercem.

- Nie przestaję oddawać chwały Ojcu w każdym tabernakulum na wszystkich ołtarzach świata i pragnę włączyć ciebie oraz wszystkich ludzi do tego nieskończonego dzieła nieustannej boskiej adoracji eucharystycznej przez pośrednictwo Niepokalanego Serca i pod kierunkiem Kościoła. Uczyń ze swego życia, bezustanną cześć dla Mnie i Trójcy.

Po raz pierwszy Jezus, zażądał wynagrodzenia Jego Sercu za grzechy, podczas objawień się Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690) żyjącej w klasztorze sióstr wizytek we francuskim Paray-le-Monial. Wynagrodzenia: za niewdzięczność i oziębłość ludzi, wypraszanie miłosierdzia dla grzeszników i adoracji w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca (tzw. "godzina święta"), oraz Komunii Świętej wynagradzającej, w pierwsze piątki miesiąca. Żądał też Pan, ustanowienia święta Serca Jezusowego w piątek po oktawie Bożego Ciała, i Komunii Świętej w intencji wynagradzania za zniewagi, jakich doznaje Najświętszy Sakrament. Żądał, by Jego Serce było czczone na całym świecie, przez "wszystkie pokolenia i wieki", a obraz Jego Serca, odbierał kult publiczny. Jego czcicielom obiecał wiele łask i błogosławieństwo dla ich rodzin.

Inicjatywa ustanowienia święta Najświętszego Serca Jezusowego dla Kościoła powszechnego wyszła z Polski. Dekret ustanawiający je na ziemiach polskich podpisał w 1765 r. Klemens XIII, zaś uroczystość rozszerzył na cały Kościół Pius IX w 1856 roku.

Orędzie Jana Pawła II na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

                                                                                                  *


(65kB)Cudowny medalik- dwa zranione Serca, Serce Jezusa otoczone koroną cierniową i Serce Maryi przebite mieczem

18/19 lipca 1830r. w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zwanych szarytkami, przy ulicy du Bac w Paryżu, Maryja objawia się siostrze Katarzynie Laboure, nowicjuszce i zapewnia ją, że przed Najświętszym Sakramentem znajdzie pokój duszy i rozwiązanie każdego problemu. Poleca jej wybicie medalika, według ukazanego wzoru.

Na awersie, Katarzyna ujrzała Niepokalaną Dziewicę Maryję stojącą na kuli ziemskiej, miażdżącą węża - szatana - to symbol zwycięstwo nad siłami zła. Z pierścieni na dłoniach Maryi wychodzą świetliste promienie, symbolizujące łaski, dla tych, którzy z ufnością poproszą o nie, zgodnie z napisem na okręgu medalika. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Na rewersie medalika, litera M symbolizuje uczestnictwo Matki Bożej w męce Chrystusa i wstawienniczą misję Jej Niepokalanego Serca, powierzoną Jej pod Krzyżem przez Syna Jezusa. Podstawa, w którą wpleciona jest litera M, to glob ziemski na którym stoi Krzyż Chrystusa, jako symbol odkupionej ludzkości. Poniżej dwa zranione serca, Serce Jezusa - otoczone koroną cierniową i Serce Maryi - przebite mieczem. Natomiast w owalu medalika, wieniec z dwunastu gwiazd symbolizujących Mesjasza, zbawiającego ludzkość od zła.

Przesłanie to, ukazuje nam jedność Chrystusa z Kościołem, z Maryją i z nami. Maryja jako pierwsza przyjęła misję Chrystusa, i my trwając w jedności z Maryją, jesteśmy zanurzeni w Jego zbawczej ofierze i zwycięstwie nad złem.

Noszący ten medalik, otrzymywali wiele łask, co przyczyniło się do ogłoszenia w 1854 r., przez papieża bł. Piusa IX, dogmatu o Niepokalanym Poczęciu

                                                                                                  *


(22kB)

Okaż mi, Boże miłosierdzie swoje.

Według litości Serca Jezusowego

Jezus, mówił do siostry Faustyny, iż Serce Jego jest miłosierdziem samym, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę nieba. Z tego źródła miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały.

Jezus pouczał siostrę Faustynę; kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia mojego, zawsze spływa na twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z Serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę… Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy …

Pragnę, by święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, (Dz.699).

Jezus, obiecuje odpuszczenie win i kar, co jest łaską, jaką otrzymujemy na chrzcie Świętym. Jest to łaska większa od odpustu zupełnego, ten bowiem polega na darowaniu kar doczesnych, ale nie odpuszczeniu win.

(60kB)Często zapominamy, że źródłem Miłosierdzia Bożego jest spowiedź i Komunia Święta.

"Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego… Nie ustawaj za grzesznikami… Walcz o królestwa moje w duszach ludzkich… Pragnę zbawienia dusz; pomóż mi, córko moja, ratować dusze. Złącz swe cierpienia z męką moją i ofiaruj Ojcu niebieskiemu za grzeszników."

Siostrze Faustynie, Jezus polecił namalować obraz z podpisem Jezu ufam Tobie, gdyż ufność jest tym naczyniem, którym czerpie się łaski potrzebne do zbawienia. Nieufność, w Jego Miłosierdzie, mówi Jezus, bardziej rani Jego Serce, niż nasze grzechy.

Polecił Pan, byśmy w godzinie Jego śmierci, o godz. trzeciej, zanurzali się cali w Miłosierdziu Jego, wielbiąc i wysławiając je; wzywali jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników… Żądał, rozpowszechnianie koronki do Miłosierdzia Bożego, podał też trzy sposoby czynienia miłosierdzia, czyn, słowo, modlitwa.Pragnął, by pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz.299)

Szczególne miejsce w duchowości św. Siostry Faustyny, zajmował osobisty kontakt z Maryją Matką Miłosierdzia, główną Patronką Jej Zgromadzenia. Maryja mówiła: - Jestem nie tylko Królową nieba, ale i Matką Miłosierdzia i Matką twoją (Dz. 330) .

Radują się nasze serca, gdyż Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 8 listopada 2014 r. przychyliła się do tej prośby i zezwoliła, aby w polskiej wersji Litanii do Najświętszej Maryi Panny dodać wezwanie: "Matko Miłosierdzia".

Dzienniczek Siostry Faustyny

                                                                                                  *


(72kB)Zwycięstwem Niepokalanego Serca Maryi, są nasze serca powracające do Boga.

O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2,19. 51), a początkiem Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi stało się ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, po objawieniach św. Katarzynie Laboure.

Potwierdzenie tego dogmatu otrzymujemy przez usta samej Maryi Panny- Jestem Niepokalane Poczęcie - w 1858 r. podczas objawień w Lourdes, św. Bernadettcie Soubirous.

Święty Ludwik Maria Grignion dr Montfort, mówił, że Maryja jest "doskonałą formą Bożą". Wkładając w nią siebie, stajemy się "drugą Maryją" i Bóg znajduje w nas odbicie swego marzenia o człowieku stworzonym na swój obraz i podobieństwo. Aby tak się stało, trzeba wyjąć nasze serca, zetrzeć je na proch i dopiero takie wsypać w maryjną formę. Wtedy staniemy się do Niej rzeczywiście podobni, bo proch naszych serc wypełni każdy, nawet najdrobniejszy szczegół formy. Kopia będzie łudząco podobna do oryginału. To dlatego Paweł VI mówił w Bonaria: "Jeśli naprawdę chcemy być chrześcijanami, musimy stać się maryjni". Bo jeśli chrześcijański znaczy: będący odbiciem Chrystusa, to trzeba nam być jak Maryja, która pierwsza najdoskonalej odzwierciedliła Jego Serce.

W 1916 r. Anioł Pokoju, przygotowując troje portugalskich dzieci: Łucję, Hiacyntę i Franciszka, do objawień Matki Bożej Różańcowej - Królowej Pokoju, w Fatimie, tak polecił im się modlić.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego na ołtarzach całego świata,
jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Przebłaganie, zadośćuczynienie, wynagrodzenie, jest wyrazem miłości i wypraszania Miłosierdzia Bożego dla dusz, które oddaliły się od Boga przez grzech, którym grozi wieczne potępienie. Ale, jak na te słowa uwrażliwić współczesnych ludzi, którzy zatracili poczucie grzechu i którym one, już nic nie mówią. Jak ukazać Serce Maryi, przeczyste, nieskalane grzechem i wynagradzać Mu za bluźnierstwa, wobec kultu seksualności i genderyzmu, wobec pogardzania duchowością maryjną.

Zróbmy wszystko, by świat zachwycił się pięknem Maryi, by dostrzegł, iż tylko życie zanurzone w Bogu, stwarza i zmienia świat. Że wynagrodzenie, to miłość służebna i konieczne jest, by stała się częścią naszej duchowości, rzeczywistością naszych serc i modlitw. Byśmy potrafili wziąć odpowiedzialność za zbawienie tych, których Pan postawił na naszej drodze wiary.

Maryja w Fatimie, 13 maja 1917 r. przekazywała orędzie ratunku dla świata. Powiedziała, iż wobec ogromu zła, tylko Bóg może nas uratować. I w Miłosierdziu swoim, Bóg ukazał nam - Niepokalane Serce Maryi, jako wzór czystości, bezgrzeszności, ofiary, zjednoczone z Sercem Jezusa, współcierpiące z Nim i zwycięskie w mocy zmartwychwstania. Zaprosił Bóg nasze serca do tej wspólnoty Miłości i dał nam narzędzie, jako pomoc ku nawróceniu i wynagrodzeniu za grzechy i bluźnierstwa - Wynagradzające Nabożeństwo Pierwszych Sobót.

Wsłuchajmy się w rytm dwu Serc, Jezusa i Maryi, Serc miłujących i współcierpiących.

Odpowiedzmy miłością na Miłość.

Maryja

- Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie.

- Córko moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i lekceważenie stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez 5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św. odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

- Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pan Jezus

- Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Jezus, wyjaśnił siostrze Łucji, dlaczego wynagrodzenie, dlaczego pięć sobót?

- Córko motyw jest prosty: jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciwko Jej Dziewictwu.
3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie przyjmuje się Ja jako matkę człowieka.
4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się publicznie (otwarcie) zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Doskonale nabożeństwo do Maryi, to oddanie się w niewolę miłości Jezusowej w Maryi.

Nie obawiamy się, że nasza miłość do Maryi umniejsza szacunek dla Pana Jezusa, wręcz przeciwnie, to Jezus pragnie, by Jego Matka była znana i miłowana. "A że, naszym celem, jest upodobnienie się do Chrystusa, poświęcenie się Mu, zjednoczenie się z Nim, dlatego oddajemy Mu swe życie przez Niepokalane Serce Maryi, Tej, która najdoskonalej jest z Nim zjednoczona."/św. Ludwik Maria Grignion de Montfort/

(4kB)APOSTOLAT ŻYCIA

Wielkim czcicielem Matki Bożej Fatimskiej był Święty Jan Paweł II - Sam wielokrotnie mówił, iż opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

Święto Niepokalanego Serca Maryi w liturgii Kościoła obchodzimy od 1944 roku. Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je dzień po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

Kielce, 3 czerwca 1991

Homilia Jana Pawła II, w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie ...

Armia Niepokalanej