(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2015
Potęga rodziny - domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE IX/2015

Trwajcie w miłości mojej (J 15,9)


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi(12kB)Włączeni w miłość Niepokalanego Serca Maryi, uwielbiajmy Boga Ojca, dziękujmy, wynagradzajmy za grzechy i głośmy Jego chwałę w imieniu całego stworzenia. Rozważajmy zbawcze dzieło Odkupienia, męką Jezusa Chrystusa i darem Namaszczenia Duchem Świętym. Bądźmy jedno z Ofiarą Chrystusa w Eucharystii, trwajmy w Jego miłości.

Czyńmy, jak uczy nas Zmartwychwstały w "Dialogach eucharystycznych" - orędziu spisanym przez rumuńską mistyczkę.

CZĘŚĆ I /cytaty/

Uwielbienie

Jezus w Eucharystii:

"Wielbię Ojca tu, w Eucharystii. To główny cel, dla którego ustanowiłem ten sakrament. Czczę Ojca, ale wy Mnie nie czcicie wcale! Te słowa, zwrócone kiedyś do Żydów kieruję również do ludzi obecnych czasów. Wyrażają one bolesną sprzeczność między moim życiem eucharystycznym, pełnym uwielbienia, oddawania chwały Bogu, a niewiarą i obojętnością ludzką wobec Ojca i w stosunku do Mnie. Jeżeli, duch adoracji, troska o oddawanie Bogu należnej czci, gorliwość w świadczeniu uwielbienia, czci i chwały Odwiecznemu Stwórcy osłabły w świecie, to dlatego, że świat nie uwielbia Mnie w Eucharystii. Kto nie oddaje czci Synowi, nie czci również i Ojca! Wielbij Mnie więc w Najświętszym Sakramencie, a przeze Mnie uwielbiaj Ojca.

Uwielbij Mnie w Eucharystii jako Boga i Człowieka, Słowo Wcielone, Pośrednika, Zbawcę, twego Przyjaciela i Oblubieńca, twoje Życie. Wielbij moje Bóstwo i moje człowieczeństwo, moją duszę, moje Boskie Serce, moje Ciało i Krew. Niech twoje obcowanie z Eucharystią będzie jak najgłębsze, a Ja cię wprowadzę w nurt nieustannej adoracji, którą moje Serce eucharystyczne kieruje ku Ojcu. Świat nie zna i nie uznaje Ojca. Mówię o tym w mojej modlitwie: "Ojcze, świat Ciebie nie poznał, ale Ja Cię poznałam". Od dwóch tysięcy lat w Eucharystii mówię bezustannie: "Ojcze, wysławiam Cię na ziemi. Dzieło, które powierzyłeś, spełniłem".

Dziś - i przede wszystkim dziś - słowo mojej Ewangelii rozbrzmiewa, kierując się do wszystkich ludzi naszych czasów: "Nie znacie Mnie ani Ojca! Gdybyście znali Mnie, znalibyście i Ojca!"

Przynoszę chwałę Ojcu przede wszystkim w ofierze eucharystycznej. Msza Święta jest najwyższym aktem uwielbienia, który kieruję ku Ojcu, najwyższą formą oddawania chwały, którą jako Bóg - Człowiek ofiarowuję Ojcu, Panu nieba i ziemi, w imieniu wszystkich ludzi wszystkich czasów. Złącz się więc ze Mną w czasie Mszy Świętej, aby wielbić ze Mną Ojca. Złącz się z moją Matką, z całym Kościołem, z ludzkością, z niebem i ziemią, z aniołami i świętymi- i adoruj również w imieniu tych, którzy nie uwielbiają, zbłąkanych grzeszników, ateistów. Łącz się ze Mną przez Niepokalane Serce mej Matki, doskonałej czcicielki Eucharystii, w uroczystej chwili mej ofiary - w momencie konsekracji, a zwłaszcza po przyjęciu Mnie w Komunii Świętej. Wtedy jest w tobie Ten, który czci Ojca. Uczyń swoją te wieczystą adorację, którą - ukryty pod postaciami eucharystycznymi - ofiarowuję Ojcu w tobie. Moja rzeczywista obecność w Eucharystii jest obecnością czynną. Gdy przychodzę do ciebie w sakramentalnej Komunii Świętej, wówczas w twojej duszy, w twoim sercu całą swoją i całą twoją istotą oddaję chwałę, cześć i nieustanne uwielbienie należne Nieskończonemu Bóstwu, jedynej i niepodzielnej Trójcy.

Moja rzeczywista obecność w tabernakulum jest tą samą rzeczywistością co we Mszy Świętej po konsekracji. Nie przestaję oddawać chwały Ojcu w każdym tabernakulum na wszystkich ołtarzach świata i pragnę włączyć ciebie oraz wszystkich ludzi do tego nieskończonego dzieła nieustannej boskiej adoracji eucharystycznej przez pośrednictwo Niepokalanego Serca i pod kierunkiem Kościoła.

Wszystkie dusze adorujące nieustannie oddają chwałę Bogu na ziemi. Oddają chwałę Trójcy Świętej w Eucharystii. Gdy Mi mówią: "Jezu, wielbię Ciebie", ich uwielbienie jest skierowane również ku Ojcu, bo Ojciec jest we Mnie , a Ja w Ojcu. Jesteśmy jednym w istocie Boga".

Wynagrodzenie

Jezus w Eucharystii:

"Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a one Mnie znają (…). Życie swe daję za owce moje"; "Ojciec miłuje Mnie, bo daję życie za owce. Nikt Mi go nie odbiera. Ja sam je daję. Takie jest polecenie, jakie otrzymałem od Ojca" .Tymi słowami wyrażam boski sens zadośćuczynienia, jego wiekuistą podstawę: miłość do Boga i do ludzi. Jedynie ten, kto naprawdę kocha, może cierpieć i życie oddać dla kochanej istoty: "Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam polecam".

Źródłem przebłagania jest miłość, a jej celem - zgromadzenie w domu Ojca ludzi odkupionych przez ofiarę, w domu, z którego się oddalili przez grzech. Jednie miłość gromadzi dusze. Egoizm, który przeciwstawia się miłości, jest bezpłodny, bo unika ofiary. Dar i ofiara z życia dla miłości Bożej ma moc przebłagania wiecznej sprawiedliwości Ojca, a jednocześnie daje życie wieczne:" Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno wrzucone w ziemię nie obumrze, nie przyniesie owocu". Kim jest ten, który zadośćuczyni za grzechy i bezmierne nieprawości wszystkich ludzi?

Oto Baranek Boży. Jestem tu i głosem swojej krwi wołam do was: Aby świat ujrzał, że miłuję Ojca, wstańcie, pójdźmy, niech się spełni ofiara krzyża. Ofiara Mszy Świętej, ofiara Eucharystii, ofiara w tabernakulum na wszystkich ołtarzach świata, ofiara każdej chwili naszego życia.

Świat tonie w grzechach, Zbrodnie osiągnęły szczyt. Sprawiedliwość Boża gotowa jest spuścić karę na ludzkość, bo przebrała się miara nieprawości, Bo ludzie naszych czasów odmawiają istnienia majestatowi Bożemu, bo Go obrażają, gwałtownie nienawidzą, prześladują, znieważają. Kościół jest prześladowany, wierni męczeni, torturowani, pozbawiani wolności.

Kto składa Ojcu ofiarę przebłagalną, należną za tyle przeklętych nieprawości? Kto zmywa całą otchłań nieczystości? Kto odkupuje i uwalnia ludzkość dzisiejszą z ciemności i ze szponów szatana, z ognia potępienia wiecznego, zwracając jej nadprzyrodzone życie łaski?

Jedynie Ja jestem Zbawcą i Odkupicielem, niewinnym Barankiem Ojca, Barankiem, który gładzi grzechy świata. Ja Mistrz i Pasterz, który przelewa krew na nowej Kalwarii - w Eucharystii. Ofiarowuje się Ojcu w każdej Mszy Świętej i w każdej chwili w tabernakulum na wszystkich ołtarzach świata.

Oddaję się jako najwyższa ofiara przebłagalna, nieskończenie zadośćuczyniąca. Łącz się więc ze Mną, Zbawcą i Ofiarą, przez bolesne Serce mej Matki. Łącz się z ukrzyżowanym i umęczonym Kościołem. Łącz się ze Mną w jednej i tej samej ofierze przebłagalnej, która nieustannie składam Ojcu, Ja broczący krwią Baranek ołtarzy.

Ja, Głowa Ciała Mistycznego, chcę, żeby moje członki towarzyszyły Mi na mej nowej Kalwarii. Pragnę! Pragnę ofiar eucharystycznych, ofiar adorujących. Zaspokojeniem mojego pragnienia jest właśnie Dzieło i zgromadzenie adorujące. Szczęśliwe dusze, które są posłuszne memu wezwaniu i idą za Mną drogą przebłagania przez miłość. Mają bowiem udział w mojej mocy zbawczej i wraz z moja Matką stają się współodkupicielami ludzkości.

Ja, Głowa, nadaję wartość wszystkim ofiarom dusz, które łączą się ze Mną, z moją ofiarą liturgiczną i z jej przedłużeniem tabernakulum. Wybrałem cię na ofiarę adorującą, ofiarę przebłagalną w łączności ze Mną, z moją Matką, z Kościołem i z ludzkością. Spełnij to uprzywilejowane powołanie wielkodusznie, z miłością i radością.

Ufaj! Mój Ojciec wysłuchuje mej prośby za ofiary przebłagalne, prośby, która tryska z mego krwawego Serca eucharystycznego.

Ojcze! Ofiarowuję się Tobie, aby i oni ofiarowali się Tobie ze Mną, w prawdzie".

                                                                                                  *

(13kB)APOSTOLAT ŻYCIA

Wybierz Życie

"Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo." (Pwt 30,19)

Mały Jaś - tysiące rozdanych modeli dziecka poczętego w wieku 10 tyg. życia w łonie matki, ocala życie, budzi czułość i miłość do małego nienarodzonego dziecka.

Armia Niepokalanej