(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2016
Bóg jest miłosierny - ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością.

(41kB)


MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE V/2016

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Wtedy mówiono między poganami:
"Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!"
Wielkodusznie postąpił Pan z nami:
staliśmy się radośni. Ps 126

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce Maryi

W 1050. Rocznicę Chrztu Polski dostrzegamy niepojęte cuda, które Pan nam czyni. Dostrzegamy, Boże drogi, w dziejach Polskiego Narodu i macierzyńską opiekę "Wielkiej Boga-Człowieka Matki! Bogarodzicy Dziewicy, Bogiem sławionej Maryi! Królowej Świata i Polski Królowej", naszej Matki w wierze.

Nie istnieje chrześcijaństwo bez Maryi. Gdy oddajemy Maryi nasze serca, przez Nią Bóg w Duchu Świętym kształtuje w nas Jezusa, byśmy zjednoczeni w Nim w miłości, byli darem dla Ojca w zbawczej ofierze za zbawienie świata. Każdy chrześcijanin, wszczepiony przez Chrzest w Chrystusa, jest odpowiedzialny za zbawienie świata.

Bo miłość, to o wiele więcej niż uczucie. Jezus, mówi, miłość jest zachowaniem Moich słów, byciem jedno ze Mną dla Ojca, zanurzeniem w Duchu Świętym w miłości stwórczej, ofiarnej, miłosiernej, zbawczej.

To brak tej miłości, zamyka oczy duszy na dzieła Boga, na Jego łaskę. Jakże pilnie potrzeba wypełnienia Orędzia Fatimskiego, potrzeba wielkiej modlitwy, nie protestów, ale wielkich zgromadzeń różańcowych, bo to zagubienie ludzi, tę pustkę dusz, wypełnia już obca nam cywilizacja, przynosząc cierpienie i śmierć. Maryja, w Fatimie, przekazując nam wolę Boga, przestrzegała nas przed tym zagrożeniem. Bo człowiek zamknięty na łaskę utracił poczucie grzechu, już nie kojarzy przyczyn i skutków. Jakże ważne jest, przywrócenie zrozumienia pojęcia wynagrodzenia Bogu za grzechy, dla wielu, może być jedyna droga powrotu do wiary.

W miejskim parku krąg dwudziestu pań, a każda z pieskiem. Nie, to nie szkółka tresury psów. Panie, tak po prostu, zeszły się, wymieniały uwagi, co do charakterów i ulubionych dań swoich piesków, a mówiły to z taką czułością, jak o własnych dzieciach, wnukach.

Maryjo, która znalazłaś łaskę u Boga, wypraszaj nam łaski dające życie duszom, ratuj nas przed psią cywilizacją, ucz budować cywilizację życia i miłości, ucz nadzieję złożyć w Zmartwychwstałym, ucz, by radością naszą była Jego chwała.

Jezus, do Sługi Bożej Kunegundy Siwiec.

- Wiele się módl za grzeszników, pogan i innowierców. Wszystko to czyń z miłości ku Mnie, a sprawisz Mi radość, sobie zaś zaskarbiasz duże zasługi.

- Tak pragnę zbawienia dusz! Bądź pociechą Serca mojego, pomóż mi zbawiać dusze przez twoje cierpienia, modlitwy i twoje ofiary.

- Do modlitwy dodawaj modlitwę za kapłanów...

                                                                                    *

Od wieków, Polacy uciekali się pod Twoją obronę, Maryjo.

(121kB)
(30kB)
(53kB)

Prymas Kardynał Wyszyński, podczas uwięzienia w Komańczy, wspominając 300. rocznicę, Ślubów Królewskich Jana Kazimierza i zawierzenie Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, przez Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda, 8 września 1946 r. na Jasnej Górze, napisał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Śluby te, złożył Naród Polski Maryi Królowej,26 sierpnia 1956 roku, na Jasnej Górze, pod przewodnictwem całego Episkopatu.

Św. Jan Paweł II, ten,który był "Totus Tuus" mówił:
"Chrześcijaństwo oznacza rzeczywistość Przymierza, które Bóg zawarł z ludzkością w Chrystusie, w Jego Krzyżu i Zmartwychwstaniu. Zawarł je z każdym człowiekiem, z każdym ludem i Narodem. Maryja jest pierwszą Służebnicą tego Przymierza. Stąd miejscem naszych ślubowań w 1956 roku stała się Jasna Góra. Jej duchowa stolica na naszej ojczystej ziemi". /Castel Gandolfo, Msza Św., 26 sierpnia 1990/

(9kB)Ślubowanie to, było zapowiedzią Wielkiej Nowenny przed Millenium Chrztu Polski, 3 maja 1966 r., którym przewodniczył Prymas Wyszyński, jako legat papieski, gdyż władze komunistyczne nie zgodziły się na przyjazd Papieża Pawła VI do Polski. Był to wielki akt dziękczynienia Bogu za tysiąc lat chrześcijaństwa Narodu Polskiego i opiekę Maryi. Było to też, oddanie się całego Narodu, Maryi Królowej Polski, w niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie.

Pomni na "Totus Tuus" Świętego Jana Pawła II, i na "Wszystko postawiłem na Maryję" Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, wielbimy Boga za wielkie rzeczy, które Pan nam uczynił. W Miłosierdziu Swym sprawił, iż to największe wydarzenie w dziejach Polski i Narodu Polskiego, 1050. rocznicę Chrztu Polski, 360 Ślubów Królewskich Jana Kazimierza i 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, możemy świętować w jedności - Kościół i władza świecka.

(21kB)AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Jasna Góra, 3 maja 2016 r.

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,

Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu.

Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła - jako umocnienie dla nas - tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego.

W tym ważnym momencie historii zbawienia uświadamiamy sobie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie, w którym nasi Bracia i Siostry w wierze przyczyniają się do budowania lepszego świata, ale również cierpią i oddają życie za Chrystusa, odczuwamy naglącą potrzebę ponownego zawierzenia się Bożemu Synowi przez Twoje wstawiennictwo, o Niepokalana Dziewico, Królowo Polski. Tym samym mamy świadomość, że program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w Jasnogórskich Ślubach Narodu i milenijnym Akcie oddania w niewolę miłości, pozostaje nadal aktualny.

2. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego Narodu - duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w łączności z całą Polonią - oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza Matko, jesteśmy pewni, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy przekonani - podobnie jak nasi ojcowie - że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.

3. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością.

Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w nauczanie wielkich Pasterzy - świętego papieża Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego - ponawiamy dziś przymierze z Tobą. Pragniemy, aby duch papieskiego "Totus Tuus" i prymasowskiego "Wszystko postawiłem na Maryję" stale w nas wzrastał.

4. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście i w całym Ludzie Bożym przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego słowa i owocuje świadectwem życia.

Przyrzekamy, jak uczył święty Jan Paweł II, kształtować dojrzałe wspólnoty kościelne, nasze rodziny, stowarzyszenia i parafie, "w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia jako przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby".

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł podziały, wprowadzając pokój i pojednanie "przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości" (Ef 2,16), tak i my - poprzez przebaczenie naszym winowajcom - chcemy stać się budowniczymi pokoju w Ojczyźnie i świecie.

Królowo świata, chcemy pamiętać o tym, że Bóg, jako Ojciec i Stwórca, powierzył nam troskę nie tylko o siebie nawzajem, ale i o cały stworzony świat. Dlatego wypełniając najpierw obowiązek miłości wobec bliźniego, chcemy także troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy, które Bóg nam powierzył dla naszego dobra.

5. Matko Miłosierdzia, abyśmy mogli wprowadzić w życie te postanowienia, pragniemy oprzeć naszą wiarę na Twojej wierze, aby w codzienności rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego zbawcze wezwanie, aby nasze serca były ciągle otwarte na dary Bożego miłosierdzia.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania, którym pragniemy zabezpieczyć Kościół święty w nowym tysiącleciu, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei. Amen.

(6kB)ROK MIŁOSIERDZIA
O Maryjo,
Matko Miłosierdzia,
czuwaj nad wszystkim,
aby nie był daremny Krzyż Chrystusa,
aby człowiek nie zagubił drogi dobra,
nie utracił świadomości grzechu
i umiał coraz głębiej ufać Bogu
"bogatemu w miłosierdzie",
by z własnej woli spełniał dobre czyny,
które Bóg z góry przygotował
i w ten sposób żył
"ku chwale Jego majestatu".
Święty Jan Paweł II
Armia Niepokalanej