(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2016
Bóg jest miłosierny - ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością.

(41kB)


MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE X/2016

"Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś,
byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem,
aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś,
bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata."
( J 17,24)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce Maryi

Słowa Jezusa - "Dialogi eucharystyczne"

"Królestwo Boga, Jego panowanie w duszach i świecie , może nadejść tylko, jeśli ludzie będą pełnić wolę Ojca, jeśli każdy i każda będą wypełniali plan Bożej Opatrzności Ojca - sami, ich rodzina, ich kraj i naród, ludzkość, której są cząstką, tak jak są częścią wielkiej rodziny Bożej. Niech współpracują z planem Bożym jako Kościół i świat przez zjednoczenie każdego człowieka i całej ludzkości z Moim Ciałem Mistycznym żeby żyć moim życiem w Eucharystii. To dlatego proszę Ojca. Bądź wola Twoja!."

Słowa Jezusa - do Sługi Bożej Kunegundy Siwiec:

"Kto we Mnie mieszka, to i ja mieszkam w nim, a miłość moja jest siłą i mocą do wykonywania dobrych uczynków i cnót."

"Dziękuję mojemu Ojcu Przedwiecznemu, że Mnie posłał na ziemię, żem przyjął ludzkie ciało. A teraz w duszach, z którymi się łączę, na nowo ponawiam odkupienie. Owe dusze przez cierpienia, modlitwy i ofiary pomagają Mi dusze zbawiać."

Zdarza się ludziom, że nad wolę Boga, przedkładają idee i do nich nakłaniają innych, mówiąc, przecież mamy być jedno. A święty Jan Paweł II mówił - Wraz z ideą przegrywa człowiek.

A trzeba nam być jedno z Panem, w Jego eucharystycznej Ofierze, składanej Ojcu Przedwiecznemu i karmić się Chlebem Życia, by żyć Darami Ducha Świętego, w całej różnorodności charyzmatów, budować jedność Kościoła, uświęcać dusze, służyć bliźnim.

Tak bardzo boimy się odmiennego zdania- ma być jedno, równo i nikt nie ma prawa się wychylić. Brakuje nam miłości w poszukiwaniu Pana. A Jezus mówi: Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! (Iz 1, 18)

Dlatego, św. Jan Paweł II mówił: "Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!" Po prostu, żyjmy w Bożej przestrzeni, byśmy mocą Ducha Świętego, byli narzędziami w ręku Boga. Święty Jan Paweł II nauczał: "Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego."

(21kB)I tak się modlił: "Duchu świętości, Boskie tchnienie, które porusza wszechświat, przyjdź i odnów oblicze ziemi. Wzbudź w sercach chrześcijan pragnienie pełnej jedności, aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego."

                                      *

Maryjo, niech Twe Niepokalane Serce będzie nam drogą do jedności z Ciałem Mistycznym Chrystusa w Eucharystii, by żyć Jego życiem i by świat mógł zmartwychwstawać z grzechu do życia.

Na tę jedność wskazuje nam Wynagradzające Nabożeństwo Pierwszych Sobót, którego istotę przybliżył ksiądz doktor Krzysztof Czapla SAC, na konferencji w niedzielę, 21.VIII.2016 r., w zakonie Sióstr Loretanek w Rembertowie.

ks. dr Krzysztof Czapla SAC, "W poszukiwaniu istoty fatimy" - źródło "Nadz Dziennik"

Armia Niepokalanej