(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2011
Więcej niż doczesność - jest niebo, jest piekło, jest czyściec.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE X/2011

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Trwajcie w miłości Mojej (J15,9)

"Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt 4,10)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiIstota jest w Wieczerniku, tam dokonała się ofiara w pełni. Na Golgocie dopełniła się tylko zewnętrzna ceremonia śmierci, zniszczenie.

Jezus jest centrum ludzkości, On Słowo Wcielone, Bóg żywy pośród nas pod postacią chleba jako niewidzialna Głowa Kościoła, Zbawca świata, który w ofierze nowej Kalwarii - Eucharystii dając nam Siebie, daje życie wieczne, to Słowo mówiące do nas przez Ewangelię i przez tajemnicę miłości w Eucharystii.

Jak Cię uwielbić Boże żyjący pośród nas w Sakramencie miłości?

(27kB) Wielbimy Boga, gdy nasze codzienne życie przeżywamy w zjednoczeniu z Jezusem, a w szczególny sposób, gdy jednoczymy się w Ofierze Eucharystycznej, w tym najwyższym akcie uwielbienia, który Jezus kieruje ku Ojcu w imieniu wszystkich ludzi. Uwielbienie Ojca to główny cel Eucharystii.

Uwielbiajmy Ojca i Trójjedyną Miłość, w zjednoczeniu z Ofiarą Eucharystyczną, z ofiarą tabernakulum, przez pośrednictwo Niepokalanego Serca Maryi, z całym Kościołem i pod Jego kierunkiem, z niebem, ziemią, wszechświatem, duszami czyścowymi i w imieniu tych wszystkich, którzy zagubili Boga, którzy Go nie wielbią.

Święta Siostra Faustyna pisała:

"Jezu, Hostio, którego w tej chwili przyjęłam do serca swego, a w tym zjednoczeniu z Tobą ofiaruję się Ojcu niebieskiemu jako hostia ofiarna, zdając się zupełnie i całkowicie na najmiłosierniejszą, świętą wolę Boga mojego".

Kiedy mówimy, że wielbimy Jezusa, wielbimy też Ojca, bo" jednym są w istocie Boga".

Kto Mnie widzi, widzi i Ojca, mówi Jezus.

Jezus Bóg, najwyższe uwielbienie Ojca stając się Człowiekiem zjednoczył w sobie całą ludzkość, byśmy i my mogli wraz całym stworzeniem złożyć Bogu Stwórcy uwielbienie i chwałę, poznając Go przez Jezusa w Ewangelii, w Eucharystii.

Jak być ikoną miłości Boga? Jak Go wielbić nie znając Go?

Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, któremu Syn zechce objawić.

Uwielbiajmy Boga i Trójcę Przenajświętszą, składajmy cześć Jezusowi jako Bogu Wcielonemu, Odkupicielowi, Zbawicielowi i Zmartwychwstałemu obecnemu w Eucharystii, wierzymy, że Jezus jako wiekuisty kapłan nieustannie adoruje Boga przez naszą wiarę i miłość zjednoczoną z Jego Ofiarą Eucharystyczną, w Kościół – Ciało Jezusa, w Ewangelię w której przez działalność Jezusa Bóg ukazuje swoje oblicze i przez Niego udziela nam swego wiecznego życia.

Jezus jest Boską Obecnością, Mądrością wieczną Boga, blaskiem chwały Ojca, Jego obrazem żyjącym w nas i przez nas w świecie, pełnią istoty Boga, wieczną chwałą Boga.

Maryjo Matko Boża, powierzamy się Tobie całkowicie. Prosimy uczyń nas żywą hostią, chlebem ofiarnym, w którym będzie żył Twój Syn, byśmy w nieustannym dziękczynieniu, uwielbieniu Boga stali się ofiarą przebłagalną za grzechy świata, a modlitwą wypraszali spełnienie się woli Boga, w nas, Kościele i całej ludzkości.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej