(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2013
Eucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.

(20kB)MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE XII/2013

"Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym" (Łk1, 35)


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi1.Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu Maryi
2.Przeciwko Jej Dziewictwu
3.Przeciwko Bożemu Macierzyństwu Maryi, uznając Ją jednie za matkę człowieka
4.Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci, wzgardę a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki
5.Bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach

Zauważmy, jak te pięć rodzajów bluźnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi, odzwierciedla nową ideologię negującą Boży plan stworzenia, która tak bardzo zniewala współczesnego człowieka.

Według niej:
- Bóg nie jest Wszechmocą,
- dziewictwo i życie w czystości to przeżytek,
- macierzyństwo zniewala, pozbawia wolności,
- dzieci od przedszkola trzeba edukować seksualnie, oderwać je od Boga, ukazać, iż wszelkie dewiacje są normą,
- świętość, wiara i modlitwa to zabobon, a profanacje sztuką.

Współczesny świat hołdując tej nowej ideologii przeciwnej Bogu i naturze, zatraca duszę i wymiera, dlatego Orędzie Fatimskie zostało nam dane jako ratunek.
Bóg, życzy sobie, by każdy człowiek zjednoczony osobistym aktem zawierzenia z Niepokalanym Sercem Maryi, powiedział: -Tak, będę Ci służył Boże!
Dobrze to rozważmy, by nie okazało się, że z całą świadomością naszego "ja", mówimy Bogu -"nie będę służył".

Maryjo, modlitwą pomagamy otwierać zagubione serca, prosimy zechciej narodzić w nich Jezusa.

13 października 2013, Watykan
Zapamiętajmy ten wspaniały dzień, gdy słowami Papieża Franciszka, w Roku Wiary, wraz z Maryją, powiedzieliśmy Bogu "TAK".
To "TAK", nie może być jednorazowym aktem. Musimy uczynić go potrzebą naszego serca, ponawiać w codziennej modlitwie i pamiętać, by przekładał się na nasze codzienne życie na wzór Maryi i na współdziałanie z miłością Boga w wynagrodzeniu za grzechy.
A od tego, czy zechcemy współdziałać z Bogiem, czy też odmówimy Mu posłuszeństwa, zależy przyszłość ludzkości. Od każdego z nas zależą losy świata. Siostra Łucja mówi; że nie ma poświecenia, jeśli nie prowadzi do wynagrodzenia. I nie ma pełnego wynagrodzenia, jeśli my wcześniej nie poświęcamy się Maryi.
Episkopat Polski od lat wskazuje na Maryję. Wsłuchajmy się w słowo skierowane do Polaków po poświeceniu Polski Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 r. /fragment/

"Życzeniem więc Matki Najświętszej i Jej Syna jest, by tak jak formalnym wyrazem kultu Serca Jezusowego są pierwsze piątki miesiąca, tak wyrazem Jej Serca, stały się pierwsze soboty miesiąca. Nie chodzi bowiem o jednorazowe, choćby najuroczystsze oddanie się Jej Sercu, ale o systematyczne stałe powtarzające się w konkretnej formie ujęte nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Tylko bowiem takie nabożeństwo może serce ludzkie przemienić i na lepsze tory poprowadzić. Dlatego ogół wiernych czcicieli Maryi może gorąco się modlić, by podjęte poświecenie się Najświętszej Maryi Panny nie ograniczało się tylko do jednorazowego, choćby najbardziej oficjalnego poświęcenia się, ale by zapoczątkowało w Polsce praktykę uroczystego obchodzenia na wzór pierwszych piątków, pierwszych sobót miesiąca Spowiedź, Komunię, Różaniec i medytację".

Szatan, doskonale wie, że Serce Dziewiczej Oblubienicy Maryi zwycięży, dlatego robi wszystko, by temu przeszkodzić. Już kardynał Hlond mówił: "Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej". A więc już najwyższy czas "przekroczyć próg nadziei" - zawierzyć Maryi, otworzyć nasze serca na Jej błogosławieństwo, i z Nią mówić Bogu "TAK", by ratować świat przed ideologią śmierci. Jak mówił św. Jan Paweł II: "Bóg zawierzył ludziom zbawienie ludzi", bo "Chrześcijaństwo jest religią Bożego działania oraz ludzkiego działania".
(265kB)

                                                    AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO
                                                           NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Niepokalana Dziewico, Matko Boga Przeczysta! Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królową państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę, my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem w hołdzie miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego królestwa.

Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się; macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko wiernych! Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem: wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowały życie swoje. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym królestwem. Amen.

Jasna Góra 8 września 1946 r.                                                                 August Karynał Hlond, Salezjanin
                                                                                                                                       Prymas Polski


Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej