(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2013
Eucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.

(119kB)

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE IV/2013

Zwiastowanie Pańskie

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi

1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciwko Jej Dziewictwu.
3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie przyjmuje się Ją jako Matkę człowieka.
4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Tej Niepokalanej Matki.
5. Bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkachJestem niewierzący.

A przynajmniej wiesz, w co nie wierzysz?

"W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja" (Łk 1, 26-27).

(14kB)W Wyznaniach Wiary, tak w Symbolu Apostolskim, jak i Nicejsko - Konstantynopolitańskim, nie ma wzmianki o Wcieleniu, Eucharystii, o Przymierzach, o Piśmie Świętym. Ale, w centrum jest Chrystus.

Wspaniałe wprowadzenie w całość naszej wiary ukazał nam Papież Paweł VI. Napisał on, podczas Soboru Watykańskiego II, -"Wyznanie Wiary" , w którym, zawarł naukę o Bogu w Trójcy Jedynym, poprzez Wcielenie, Matkę Chrystusa - Maryję, Ducha Świętego, Grzech Pierworodny, Eucharystię, Kościół, aż do nauki o ostatecznym dopełnieniu zbawienia.

Czy, jest mi to znane?

Czy, po prostu, nie wiem i asekurując się, mówię, że nie wierzę.

Trójjedyny, nieograniczony czasem, przestrzenią, nieogarniony umysłem, Wszechmocny Bóg, Logos, Przedwieczne Słowo Boga, przychodzi i staje się człowiekiem. Zanurza się w historię, staje się jednym z nas, rodząc się z Maryi Dziewicy, by ratować człowieka, który zerwał Nim Przymierze.

Bóg, który staje się widzialnym w ciele, nie przestając być Bogiem. Wielka tajemnica!

Tak, jak człowiek jest duchem i cielesnością, tak Jezus jest jednością o dwóch naturach, Boskiej i ludzkiej, nie zmieszanych ze sobą, ale zjednoczonych w jednej Osobie Syna Bożego. Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu.

Bóg - człowiek w Nazarecie prowadził życie ukryte, ukazując nam jego ewangeliczny wymiar. Uczył się, pracował, pielgrzymował, zachowywał prawo i tradycje. Dziwi nas, że tak długo, trzydzieści lat. Ale był u Żydów zwyczaj, iż można było nauczać dopiero po ukończeniu trzydziestego roku życia.

Chrystus - nie przyszedł pełnić swojej woli, ale wolę Ojca. On jedyne, doskonałe ostateczne Słowo Ojca, przyszedł ukazać Boga miłującego i miłosiernego, a własnym życiem ukazać doskonały wzór człowieczeństwa, czerpiącego moc z modlitewnego zjednoczenia z Ojcem, ukazać wartość cierpienia, i ofiary wpisanej w Boży plan zbawienia

A początkiem było Wielenie.

-Bóg stał się człowiekiem, bo potrzebował ciała i kwi, by złożyć za nas Ofiarę przebłagalną i stać się dla nas Pokarmem Eucharystycznym. Tak się zaczyna Boży plan, od Wcielenia po Eucharystię.

- I Wcielenie w wymiarze Kościoła - Jezus mówi w czasie Ostatniej Wieczerzy "to jest Ciało moje", a nieco później - "ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej" (Łk 22,19-20). To jest Jedno Ciało, a my jesteśmy dla siebie nawzajem członkami, ogarniętymi mocą Ducha Świętego. - Wy jesteście moim Ciałem "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili." (Mt. 25, 40).

(36kB)- Chrystus jest głową Mistycznego Ciała,- "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,20).

- Chrystus i Kościół - jedno są, nie można Chrystusa oddzielić od Kościoła. To Kościół jest narzędziem zbawienia, jest wspólnotą wzajemnie złączonych w Bogu, gdzie fundamentem jest Wcielony Bóg - Jezus Chrystus.

- Eucharystia- nasze uświecenie i życie. Idziemy do Ojca przez Ciało i Krew- Jezusa Chrystusa - Komunię Świętą- Pokarm wieczności. W nasze śmiertelne ciała wciela się Bóg. Możemy uczestniczyć w ofierze Zmartwychwstałego Pana jako przebłaganie przez miłość . "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, najmilszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego".

- Siedzący po prawicy Ojca, Zmartwychwstały Pan - Jezus Chrystus, Bóg Wcielony, Ten, którego dotykały ludzkie ręce, Król, Pan wszelkiego stworzenia, jest pomostem do Ojca i pośrednikiem Nowego Przymierza "Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" (Jan 14; 1-12).

Wspaniała jest nasza wiara, przez Wcielenie Bóg staje przed nami twarzą w twarz, uświeca nasze codzienne życie, zaprasza do wzięcia w posiadanie Królestwa Bożego, przygotowanego nam od założenia świata.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej